Hjem > Siste nytt > Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

Publisert 10.03.2020, sist oppdatert 11.03.2022

Nettleie betaler du til din lokale netteier (de som eier strømnettet der du bor). Kraftleveransen betaler du til din selvvalgte kraftleverandør.

Hva er forskjellen på nettleie og strøm-/kraftleveranse?

Nettleie

Nettleie betaler du til din lokale netteier (de som eier strømnettet der du bor). Denne tjenesten har netteier monopol på, slik at du som forbruker ikke kan velge hvem du vil betale nettleie til. Nettleia er altså det du betaler for å få strøm overført til boligen din gjennom ledningsnettet.

Nettleien består av fast del og en variabel del.

Nettleien skal i størst mulig grad reflektere kostnadene i overføringsnettet. En del av disse er variable kostnader knyttet til de elektriske tapene i nettet. Når strømmen overføres gjennom nettet, går en del tapt på veien. Denne strømmen må nettselskapet bekoste. Den største delen av nettkostnadene er imidlertid faste kundespesifikke kostnader, samt kapital- og vedlikeholdskostnader. Nettleien består derfor av en fast del og en variabel del. (Kilde: NVE)

Strøm-/kraftleveranse

Kraftleveransen (selve forbruket) betaler du til din selvvalgte kraftleverandør (pass på at du ikke mottar strøm på leveringsplikt). Du kan selv velge hvilken kraftleverandør du ønsker å kjøpe strøm fra, da dette er et åpent konkurransemarked.

Altså, den TOTALE strømregningen din består av to fakturaer fra to forskjellige selskap og inneholder nettleie OG strømforbruk, samt avgifter til staten (Forbrukeravgift (el-avgift), Enova-avgift og merverdiavgift). Nivået på disse avgiftene fastsetter Stortinget årlig.

Energiloven som skiller nettselskapene og kraftleverandørene kom i 1991. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) jobber for en felles datahub (Elhub.no) som på sikt skal kunne gi forbrukerne  én felles faktura som inneholder både nettleie og strøm/kraft. Denne ble lansert februar 2019.

Når du som forbruker skal velge deg en kraftleverandør, bør du kanskje ha i tankene at ekspertene i blant annet Dine Penger anbefaler etterskuddsfakturerte spotprisavtaler.

Under ser vi en omtrendtlig fordeling av kraft, nettleie og statlige avgifter på den totale strømregninga:

Nettleie er én av tre komponenter i strømregningen din totalt sett:

Utvidet forklaring på hva nettleie er, hva den består av og hvordan den er regulert:

NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettselskapene har monopol på overføring av strøm innenfor sine forsyningsområder (områdekonsesjon), og er derfor regulert av myndighetene.

NVE bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine nettkunder. Nettselskapene fastsetter nettleien basert på denne såkalte inntektsrammen hvert år. NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Nettleien gir nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, vedlikehold, beredskap, utnyttelse og utvikling (investering) av nettet.

I NVEs nettleiestatistikk kan man finne statistikk over nettleien hos de enkelte nettselskapene i Norge.

Nettselskapenes årlige inntektsramme fastsettes dels på bakgrunn av historiske kostnader i selskapet, og dels på bakgrunn av en kostnadsnorm (effektivitetsberegning) som fastsettes av NVE. Normen skal sikre at selskapene driver effektivt. Den settes ved hjelp av sammenlignende analyser som sammenligner selskapenes ressursbruk opp mot oppgaven de utfører

Den største delen av nettkostnadene er imidlertid faste kundespesifikke kostnader, samt kapital- og vedlikeholdskostnader. Nettleien består derfor av en fast del og en variabel del.

Regelverket krever at fastleddet i distribusjonsnettet minimum dekker de kundespesifikke kostnadene, dvs. kostnader til måling, avregning, fakturering og lignende og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet. Energileddet skal dekke de variable kostnadene som i hovedsak er tap i strømoverføringen.

Hvorfor varierer nettleien mellom ulike nettselskap?

Nettleien vil normalt variere fra nettselskap til nettselskap. Forskjeller i nettleien mellom ulike nettselskap skyldes som regel to forhold. For det første kan nettselskapene ha ulike kostnader ved å eie og drive nettet. For det andre kan nettselskapene ha valgt forskjellig fordeling mellom fastledd og energiledd.

Store forskjeller i nettleien mellom ulike nettselskap skyldes som regel ulike rammebetingelser som nettselskapene ikke kan endre. For eksempel vil topografiske og klimatiske forhold påvirke kostnadene. Som regel vil det koste mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område.

Kilde: nve.no

Kommentar fra Vevig AS:

Nettleia fastsettes hvert år av NVE etter en beregningsmodell for alle nettselskap i Norge (inntektsramme). I 2016 var totale tillatte inntektsrammen for alle nettselskap i Norge på 19 milliarder kroner.

Vevig blir i denne beregningen målt mot de mest effektive selskapene i Norge (kostnadsnorm). Økningen av nettleien siste år skyldes avgiftsøkning til staten. Nettleien er som beskrevet strengt regulert av myndighetene gjennom NVE, og har ingen påvirkning på markedsprisene på strøm.

Staten tar mesteparten av nettleia

I løpet av de siste årene har forbruksavgiften på strøm økt med 3,34 øre pr. kilowattime og er fra nyttår 2017 på 20,40 øre pr. kilowattime inklusiv merverdiavgift. Dette er en økning på ca. 20 % og statlige avgifter utgjør nå til sammen 53 % av nettleia du betaler.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?