Hjem > Siste nytt > Klart for norsk ACER-deltakelse

Klart for norsk ACER-deltakelse

Publisert 06.09.2019, sist oppdatert 06.09.2019

Et solid flertall i det islandske Alltinget ga 2. september sin tilslutning til ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Dette er et viktig vedtak for investeringer i norsk fornybarnæring.

(Energi Norge) Et solid flertall i det islandske Alltinget ga 2. september sin tilslutning til ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Dette er et viktig vedtak for investeringer i norsk fornybarnæring.

Etter hele ti års ventetid blir endelig EUs tredje energimarkedspakke en del av EØS-avtalen. Pakken ble heftig debattert i Norge våren 2018, men et solid stortingsflertall sa til slutt ja. Det påfølgende året har islendingene vært gjennom en tilsvarende nasjonal debatt, men mandag ble det klart at et stort flertall i Alltinget sa ja til pakken, som dermed kan tre i kraft også i EØS-landene.

– Det er gledelig at vi endelig får satt et punktum for denne prosessen. Ti år er altfor lang behandlingstid for et felles regelverk som er av stor betydning for energinasjonen Norge. Vi er en del av Norden og fullstendig integrert i det europeiske kraftsystemet. For investeringer og arbeidsplasser i hele den norske fornybarnæringen er det derfor viktig at vi har samme regelverk som våre naboer i Sverige, Danmark og Finland, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Styrker forbrukernes rettigheter

EUs tredje energimarkedspakke ble foreslått i 2007 og vedtatt i EU i 2009. Den trådte i kraft i EU i 2011, men innlemmelsen i EØS-landene har drøyd helt til 2019. Pakken består av en rekke felles regler for kraft- og gassmarkedet i Europa. Formålet er å åpne opp konkurransen i og mellom landene, for å sikre forbrukerrettigheter, grønn vekst og høyere forsyningssikkerhet. Pakken har også til hensikt å kutte EUs klimagassutslipp med 20 prosent i 2020, på vei mot 40 prosent i 2030.

Situasjonen tidligere var at store selskaper opererte som monopolister som kontrollerte både produksjon, overføring og salg av strøm. Dette ga unødvendig høye priser til forbrukerne, som tidligere ikke hadde mulighet til å bytte leverandør. I tillegg var forsyningssikkerheten lavere, ettersom hvert land i større grad måtte sikre seg selv uten samspill med nabolandene sine. Klimagassutslippene fra kraftproduksjon er nå underlagt et utslippstak med en CO2-pris som stimulerer til overgang til fornybar energi.

ACER hindrer maktmisbruk

En annen viktig del av pakken var opprettelsen av ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators – som skal bidra til bedre samhandling mellom de nasjonale energimyndighetene i Europa. Fra nå av kan den norske Reguleringsmyndigheten for energi (RME) også delta på møtene i ACER og bidra til å fremme norske og nordiske synspunkter i det europeiske energisamarbeidet.

– Med tanke på rollen Norge allerede spiller i det nordiske og europeiske kraftmarkedet, er det en klar fordel å få formalisert norske myndigheters plass ved bordet i ACER. Som et lite land med en åpen økonomi, er vi tjent med felles spilleregler og strukturer som hindrer at de store landene og aktørene misbruker sin posisjon, sier Kroepelien.

I tillegg til ACER ble det opprettet et nettverk for nasjonale sentralnettoperatører (ENTSOE), som ble ledet av norske Statnett i perioden 2011-2017. ENTSOE bidrar til bedre samhandling i grensekryssende krafthandel og har en rådgivende rolle overfor ACER.

God dialog med Island

Mye av debatten både i Norge og på Island var preget av feilinformasjon og myter, blant annet om eierskapet til nasjonale naturressurser og kabelutbygging. På bakgrunn av erfaringene fra den norske debatten fikk Energi Norge professor Henrik Bjørnebye ved det juridiske fakultet i Oslo til å gjøre en juridisk vurdering av de mest sentrale spørsmålene. Denne vurderingen ble overlevert til den islandske energiministeren Gudlaugur Thor Thordarson under et møte med Energi Norge i januar i år.

I den juridiske vurderingen presiseres det at energimarkedspakken ikke på noen måte påvirker Norges eller Islands kontroll over sine egne energiressurser. Energi Norge har også hatt møter med viktige aktører og institusjoner på Island for å dele våre erfaringer fra ACER-debatten.

Ønsker mer faktabasert debatt

EU vedtok i vinter den såkalte "Ren energi-pakken" som nå skal behandles av norske myndigheter og innlemmes i lovverket vårt. Energi Norge håper på en mer offensiv og faktabasert politisk debatt, og en raskere EØS-innlemmelse, enn vi opplevde med forrige energimarkedspakke.

– De nye reglene tilrettelegger for at både vi og våre europeiske venner kan nå felles klimamål gjennom en raskere overgang fra fossil til fornybar energibruk. For norske fornybarselskaper i distriktene er dette avgjørende for å sikre investeringer og trygge arbeidsplasser for fremtiden. Vi har kort tid på oss på å gjennomføre kraftige utslippskutt, og må samtidig utvikle verdiene i fornybarnæringen til beste for hele landet, da kan vi ikke somle bort nye ti år, sier Kroepelien.


Skrevet av Energi Norge.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?