Elhub.no

Elhub.no er navnet på Statnett sin nye datahub.

Etter planen skal Elhub.no være operativ i 1. kvartal 2018 (nytt av 18.12.2017 er at dette er utsatt til februar 2019). Denne skal blant annet bidra til NVE's mål om å innføre en leverandørsentrisk modell. Målet er én faktura der både nett- og strømregning skal faktureres av strømleverandøren (kraftleverandøren).

Les også: "Endret plan for innføring av Elhub".

Elhub.no et relativt nytt begrep i kraftbransjen. I årene fremover vil det være et sentralt begrep for alle kraftleverandører og netteiere.

Elhub-avlesning-av-strommaalerEn datahub for måleverdier i det norske kraftmarkedet er under kontrollert utvikling. Etter planen skal den settes i drift februar 2019. (Foto: Gudbrandsdal Energi)

Hva er så Elhub, og hva er bakgrunn for dette?

Som de fleste kjenner til får man i dag en faktura på kraft og en på nettleie. Dette burde i utgangspunktet være unødvendig synes mange. En felles faktura for kraft må ansees som en samfunnsøkonomisk gevinst.

Videre er det også slik at de fleste kraftleverandører er såkalte «vertikal integrerte elverk» dvs at de er både netteier og kraftleverandør.

Elhub er navnet for den norske datahuben for måleverdier i kraftmarkedet. (Elhub.no)

Tidligere drev alle disse sin virksomhet ut fra samme kundedatabasesystem. Dette kan gi den «interne» kraftleverandøren fordeler kontra de andre. Mange er nå i gang med, eller ferdige med, en splitt av databasene sine slik at kraft- og nettvirksomheten ikke lenger er knyttet sammen.

I dag er det også slik at alle leverandører sender meldinger/måleverdier til alle netteiere og vice verca. I tillegg til dette er dette også ment å gjøre det enklere for å få til ett felles nordisk kraftmarked.

Hvordan fungerer dette?

En sluttkunde forbruker strøm som etterhvert vil registreres av en AMS måler (smart strømmåler). Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres så til nettselskapet i det aktuelle området og videreføres inn til Elhub. Dette skal skje innen kl. 09:00 påfølgende dag.

Kraftleverandøren til sluttkunden vil da umiddelbart få tilgang til forbruket, uavhengig av hvor han/hun er lokalisert. Dette vil effektivisere kundebehandlingen vesentlig. Både i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter, produktbytter m.m. Sluttkunder vil ganske enkelt få raskere og mer nøyaktige oppgjør.

Forenkle og forbedre strømmarkedet

Total ser man at dette kan forenkles og forbedre strømmarkedet dersom all innformasjon går via en egen datahub. Tanken er at alle måleverdier skal sendes fra netteier til denne datahuben, der kraftleverandør kan hente disse igjen. Alle aktører får dermed en plass å forholde seg til mht data som skal sendes og hentes.

Denne datahubben kan da også enhetlig kvalitetssikre alla data, det være seg adresseoppdateringer, måleverdier, gårds- og bruksnummer, etc.

Det er NVE som har bestemt at dette skal gjennomføres, og Statnett har da fått oppgaven med å få dette opp. Prosjektet har fått navnet Elhub.no.

Gudbrandsdal Energi er aktive bidragsytere i dette prosjektet, i både det som kalles bransjerådet og ekspertgruppa.

Det er satt korte tidsfrister for dette av NVE, og man tar sikte på å få dette opp i 2017 (dette er nå igjen utsatt, og det siste pr. desember 2018 er at Elhub skal være operativ i februar 2019).

Gudbrandsdal Energi er aktive bidragsytere til Elhub-prosjektet og har sittet i en teknisk arbeidsgruppe for å få detaljene på plass.

Elhub-prosjektet er på rett spor

Statnett har på oppdrag fra NVE hentet inn ekstern kvalitetssikring av Elhub-prosjektet. Statnett har valgt DNV GL som leverandør av denne kvalitetssikringen. Selskapet skal utføre kvalitetssikring av prosjektet to ganger pr. år frem til den planlagte oppstarten innen november 2018.

I tillegg til å vurdere prosjektstyringen til Statnett, gir DNV GL innspill som berører rammevilkårene for prosjektet. NVE vil ta hensyn til disse innspillene i det videre arbeidet med forskriftsendringer i forbindelse med Elhub-prosjektet.

Statnett og NVE arbeider sammen for å redusere risikoen for fonsinkelser. Et element er å påse at nettselskapene kvalitetssikrer sine databaser slik at de er klare for datamigreringen i løpet av 2016.Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?