Hjem > Elhub.no

Elhub.no

Elhub er navnet på Statnett sin nye datahub.

Elhub ble satt i drift i 2019. Denne skal blant annet bidra til NVE's mål om å innføre en leverandørsentrisk modell. Målet er én faktura der både nett- og strømregning skal faktureres av strømleverandøren (kraftleverandøren).

Elhub et relativt nytt begrep i kraftbransjen. I årene fremover vil det være et sentralt begrep for alle kraftleverandører og netteiere. Elhub har blitt utsatt gjentatte ganger, men nå ser det endelig ut til at lanseringen kommer.

Hva er så Elhub, og hva er bakgrunn for dette?

Som de fleste kjenner til fikk man tidligere (noen får det fremdeles) én faktura på kraft og èn på nettleie. Dette burde i utgangspunktet være unødvendig synes mange. Èn felles faktura for kraft og nett må ansees som en samfunnsøkonomisk gevinst.

Merk; Gudbrandsdal Energi "gjennomfakturerer" nettleie for de fleste kundene sine allerede.

Videre er det også slik at de fleste kraftleverandører er såkalte «vertikal integrerte elverk» dvs at de er både netteier og kraftleverandør. Tidligere drev alle disse sin virksomhet ut fra samme kundedatabasesystem. Dette kan gi den «interne» kraftleverandøren fordeler kontra de andre i et konkurranseutsatt kraftmarked. Mange er nå i gang med, eller ferdige med, en splitt av databasene sine slik at kraft- og nettvirksomheten ikke lenger er knyttet sammen.

I dag er det også slik at alle leverandører sender elektroniske meldinger/måleverdier til alle netteiere og vice verca. Elhub er også ment å gjøre det enklere å få til ett felles nordisk kraftmarked.

Elhub er et sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, flytting, opphør og lignende samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for forbruk og produksjon i Norge.

Hvordan fungerer Elhub?

En sluttkunde forbruker strøm som etterhvert vil registreres av en AMS måler (smart strømmåler). Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres så til nettselskapet i det aktuelle området og videreføres inn til Elhub. Dette skal skje innen kl. 09:00 påfølgende dag.

Kraftleverandøren til sluttkunden vil da umiddelbart få tilgang til forbruket, uavhengig av hvor han/hun er lokalisert. Dette vil effektivisere kundebehandlingen vesentlig. Både i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter, produktbytter m.m. Sluttkunder vil ganske enkelt få raskere og mer nøyaktige oppgjør.

Forenkle og forbedre strømmarkedet

Total ser man at dette kan forenkles og forbedre strømmarkedet dersom all innformasjon går via en sentral datahub. Tanken er at alle måleverdier skal sendes fra netteier til denne datahuben, der kraftleverandør kan hente disse igjen. Alle aktører får dermed én plass å forholde seg til mht data som skal sendes og hentes.

Denne datahubben kan da også enhetlig kvalitetssikre alla data, det være seg adresseoppdateringer, måleverdier, gårds- og bruksnummer, etc.

Det er NVE som har bestemt at dette skal gjennomføres, og Statnett har da fått oppgaven med å få dette opp. Prosjektet har fått navnet Elhub. Gudbrandsdal Energi er aktive bidragsytere i dette prosjektet, i både det som kalles bransjerådet og ekspertgruppa.

Elhub-prosjektet er på rett spor

Statnett, gjennom Elhub AS, har på oppdrag fra NVE hentet inn ekstern kvalitetssikring av Elhub-prosjektet. Statnett har valgt DNV GL som leverandør av denne kvalitetssikringen. Selskapet skal utføre kvalitetssikring av prosjektet to ganger pr. år frem til den planlagte oppstarten innen februar 2019.

I tillegg til å vurdere prosjektstyringen til Statnett, gir DNV GL innspill som berører rammevilkårene for prosjektet. NVE vil ta hensyn til disse innspillene i det videre arbeidet med forskriftsendringer i forbindelse med Elhub-prosjektet.

Statnett og NVE arbeider sammen for å redusere risikoen for fonsinkelser. Et element er å påse at nettselskapene kvalitetssikrer sine databaser slik at de er klare for datamigreringen innen lansering.

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?