Ofte stilte spørsmål

Våre generelle vilkår


Hvordan sier jeg opp mitt strømabonnement?

Dersom du ønsker å si opp ditt strømabonnement tar du kontakt med din netteier. De vil sende oss alt vi trenger for å avslutte abonnementet her.


Hva er målepunkt ID?

I Norge har alle strømmålere et unikt identifikasjonsnummer som kalles målepunkt ID. Dette består av til sammen 18 tall. De 10 første er like for alle, og er: 7070575000. De åtte neste er unike pr. måler. Målepunkt IDen ser totalt slik ut: 7070575000XXXXXXXX. Målepunkt ID finner du på en faktura fra netteieren din eller fra din kraftleverandør. Har du ikke dette tilgjengelig, kan du kontakte din netteier for å få den oppgitt. Målepunkt ID står som regel ikke på strømmåleren.


Måleravlesning?

Vi fakturerer som standard hver måned og anbefaler at du leser av din måler rundt den første hver måned. Avlesning kan registreres ved å logge deg inn på Min Side. Les mer om måleravlesning på vår hjemmeside.


Hvem skal jeg avlese til?

Du skal, som før, helst avlese til din netteier. Alle avlesninger til din netteier blir sendt videre til oss. Legger du inn din avlesning på din kundeside hos oss, vil også disse bli brukt og vi videresender den til din netteier.


Hvilke betalingsmåter tilbyr Gudbrandsdal Energi?

Vi tilbyr giro, e-postfaktura, eFaktura og Avtalegiro. Les mer her.


Hva er e-postfaktura?

Vi sender fakturaen (PDF) til din e-postadresse. Du må selv passe på å betale den manuelt. E-postfaktura kan du opprette ved å logge deg inn på "Min side". Les mer her.


Hva er eFaktura?

Vi sender fakturaen direkte til din nettbank. Du må logge inn i nettbanken for å bekrefte betalingen. Betalingen skjer ikke før du aktivt har bekreftet denne. Efaktura bestiller du i din nettbank da det er en avtale mellom deg og din bank. Les mer her.


Hva er Avtalegiro?

Banken sørger for automatisk betaling av fakturaen på forfallsdato. Fordelen med dette er at du slipper å huske på forfallsdato, du slipper purringer og alt går av seg selv. Avtalegiro bestiller du i din nettbank da det er en avtale mellom deg og din bank. Les mer her.


Hva er forskjellen på nettleie og strøm?


Jeg skal flytte, hva gjør jeg?

I forbindelse med flytting sier du opp ditt gamle abonnement hos din netteier, de vil sende oss det vi trenger for å avslutte det her.

Dersom vi skal levere til ny adresse, trenger vi en ny avtale, det bestiller du her: https://www.ge.no.

Dersom du ikke har fått opprettet nettleie, kan du krysse ja på spørsmålet skal du overta måler? og oppgi overtakelsesdato i skjemaet, så vil vi bestille nettleie for deg.

Ved bestilling trenger du målepunkt-ID, denne finner du ikke på din måler, men på din faktura. Du kan også få den av din netteier.


Hva er et forventet forbruk?

Når vi mangler målerstand for fakturering beregner (ordene stipulert og estimert blir også brukt) vi et forventet forbruk basert på ditt antatte årsforbruk og en standardprofil. En standardprofil er en prosentvis fordeling av forbruket som viser forbruksmønsteret til gjennomsnittskunden.


Hvordan fakturerer GE uten målerstand?

Vi fakturerer våre kunder månedlig og når vi mangler en målerstand på dato for fakturering beregner vi et forventet forbruk for dette formålet. Beregningen er i praksis en stipulering bare at den ikke viser på faktura. Faktura regnes altså ut etter tilgjengelige målerstander eller forventet forbruk når målerstand mangler.

Faktura basert på forventet forbruk vil alltid bli korrigert når neste målerstand er på plass. Ønsker du hele veien faktura basert på reelt forbruk må du leser av måleren månedlig. Vi ser helst at du leser av til eget nettselskap da netteier uansett må godkjenne alle avlesninger.


Hvorfor har GE og netteier benyttet ulike forbruk ved fakturering av samme periode?

Den vanligste grunnen til dette er at vi har beregnet et forventet forbruk og fakturert ditt abonnement før vi har mottatt en målerstand fra netteier. Netteier har en frist på 3 uker etter termindato for å sende over avlesninger til kraftleverandør. Når vi mottar målerstanden som netteier har benyttet vil den automatisk føre til at perioden blir omregnet ved neste fakturering.


Kan jeg få betalingsutsettelse?

Ønsker du betalingsutsettelse på din faktura, kan du gjøre dette enkelt på din kundeside hos oss. Logg deg inn her: https://minside.ge.no/. Dersom du ønsker å dele faktura, tar du kontakt med oss direkte på tlf, 61 29 47 00, eller via kontaktskjema på kundesiden din. Husk å oppgi hvilke forfallsdato du ønsker. Ved betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper det ingen gebyrer for dette, men det vil påløpe rente for den tiden faktura blir utsatt.


Hvilket produkt bør jeg velge?

Dette er det vanskelig å svare på, da det vil være nedbør, temperatur og prisen på kull, olje og CO2 som i stor grad avgjør dette. Over tid har det vist seg at markedskraft produktene har vært noe rimeligere enn prisen på de variable produktene. Med markedskraft eller variabelt produkt må man tåle prissvingninger.


Hvordan blir jeg fakturert?

Vi fakturerer månedlig etterskuddsvis etter faktisk forbruk. Dersom vi ikke har målerstand vil forbruk beregnes. Dersom du ikke ønsker månedlig fakturering, kan du bli fakturert annenhver måned. Da faktureres du to måneder akonto, uavhengig av produkt.


Hvordan faktureres markedkraft (spot)?

Mot det private markedet er vi pålagt å bruke Nordpools gjennomsnittlige områdepris pr. måned som grunnlag for fakturering. Mot næring vil prisene være vektet mot forbruk, og avregnet pr. time dersom det er timesmålt. Det vil være områdeprisen der du bor som vil bli brukt som grunnlag for fakturering. Dersom du ønsker å følge med på disse prisene, finner du dette på www.nordpoolspot.com.


Hvorfor er det forskjell mellom markedskraft og variabel kraftpris?

Markedskraft er i utgangspunktet en timepris, som settes av markedet til enhver tid. Vi har ingen innvirkning på denne. På variabel kraftpris dekker vi oss inn frem i tid, slik at denne alltid vil ligge etter markedskraft i prisutvikling. Spesielt vil dette være synlig ved raske endringer i engrosmarkedet. Historisk har differansen mellom disse vært liten fra år til år, dvs. mellom 1-2 øre/kWh begge veier. Variabel kraftpris varsler vi prisendring på 14 dager før den justeres opp eller ned.


Hvor fort skjer ett leverandørbytte?

Normalt tar dette 10-12 dager dersom alle data er riktige. Har du en bindende avtale fra før må du vente med å bestille til ca 14 dager før denne går ut. Vi sier ikke opp bindende avtaler for kunder, slik at bestilling av ny leverandør før denne er opphørt, vil kunne utløse gebyrer etc.


Hvorfor er GE lavprisproduktene rimeligere en de andre produktene?

På disse produktene krever vi både epostfaktura/eFaktura og AvtaleGiro. Siden dette gir oss reduserte kostnader, vil dette komme kunden tilgode. For en normal husholdning med forbruk på 20 000 kWh skal disse produktene lønne seg.


Hvorfor viser eFaktura i min nettbank kr. 0,-?

Dette er fordi faktura fra oss enten er på 0,- eller har et tilgodebeløp, som vil bli tilbakeført din konto. Efaktura pålydende 0,- kan slettes/arkiveres i nettbanken.


Hva er Elsertifikat?

Fra nyttår innfører myndighetene elsertifikatplikt på strømleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt denne ordningen siden 2003.Elsertifikatordningen vil bidra til økt produksjon av strøm fra fornybare energikilder som vind-, bio- og vannkraft. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig strømproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020. For å skape etterspørsel etter elsertifikater har staten gjennom elsertifikatloven lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen. Andelen i 2012 er satt til tre prosent. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.Alt forbruk av kraft som i dag er gjenstand for forbruksavgift på elektrisitet må strømleverandøren kjøpe inn sertifikater for. Prisen på elsertifikater blir basert på tilbud og etterspørsel. "Her kan du lese mer om elsertifikater."


Hva betyr innføringen av elsertifikater for meg?

Elsertifikatene vil medføre en økning av kraftprisen ut til kundene i størrelsesorden ca 0,8 til i overkant av 1,0 øre/kWh eksklusive mva fra 01.01.2012. For en normalhusholdning vil dette for 2012 utgjøre ca kr. 200,-.Men ordningen vil også gi mer strøm inn i markedet, så det er ikke sikkert at summen av strømpris og kostnader med elsertifikater blir noe høyere enn tidligere. Analytikerfirmaet Markedskraft har beregnet at ordningen vil gi et kraftoverskudd i Skandinavia på hele 47 TWh i 2020 og de mener dette kraftoverskuddet vil kunne gi priskollaps i markedet om det ikke bygges ut flere kabelforbindelser til utlandet. I praksis betyr dette at alle våre spotprodukter mot husholdningsmarkedet og næringslivet vil få en økning i prispåslaget fra nyttår. Det samme gjelder allerede inngåtte fastprisavtaler. "Her kan du lese mer om elsertifikater."


Hvordan kobler jeg opp LifeSmart-utstyret?


Hvordan kobler jeg opp ELIQ-utstyret?


IBAN og SWIFT

"SWIFT/BIC: DNBANOKKXXX. IBAN: NO9815038645185".


Har du fått ny måler og sliter med at Eliq/LifeSmart utstyret ikke fungerer??


Hva er GOO (Guaranties Of Origin)/fornybargarantier?

"Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Kraftleverandørene kan da garantere overfor kunden at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker.".


Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]