Hjem > Generelle vilkår bedrift

Generelle vilkår bedrift

Gudbrandsdal Energi sine generelle vilkår ligger til grunn for alle strømavtalene våre.  

Kontraktsvilkårene for deres strømavtale kommer i tillegg.


Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar dere disse vilkårene og vår personvernerklæring.

Kontraktsvilkår


SPOTPRIS NÆRING

 • Kunden betaler for spotpris + et påslag på 5,5 øre/kWh (inkludert elsertifikater). I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Avtalen har et fastbeløp på 39 kr/mnd.  
 • Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der strømmåleren er.  
 • For timesmålte anlegg benyttes timepris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk.  For profilmålte anlegg benyttes beregnede timesverdier fra netteier.
 • Avtalen har ingen bindingstid.  
 • Ved eventuelle prisendringer varsler vi dere på e-post, Min Side eller annen egnet måte, minst 14 dager før endringen trer i kraft.


SPOTPRIS NÆRING SPESIAL

 • Kunden betaler for spotpris + et spesialavtalt påslag (inkludert elsertifikater). I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Avtalen har et fastbeløp på 39 kr/mnd.
 • Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der strømmåleren er.  
 • For timesmålte anlegg benyttes timepris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk.  For profilmålte anlegg benyttes beregnede timesverdier fra netteier.
 • Avtalen har ingen bindingstid.  
 • Ved eventuelle prisendringer varsler vi dere på e-post, Min Side eller annen egnet måte, minst 14 dager før endringen trer i kraft.


MARKEDSKRAFT NÆRING  

 • Kunden betaler for spotpris + et påslag på 7,12 øre/kWh (inkludert elsertifikater). I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der strømmåleren er.  
 • For timesmålte anlegg benyttes timepris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. For profilmålte anlegg benyttes beregnede timesverdier fra netteier.
 • Avtalen har ingen bindingstid.  
 • Ved eventuelle prisendringer varsler vi dere på e-post, Min Side eller annen egnet måte, minst 14 dager før endringen trer i kraft.


FORVALTNING NÆRING

Forvaltning Næring er en strømavtale som kombinerer prissikring og spotpris, og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Avtalen innebærer diskresjonær forvaltning av en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen.  

Ved porteføljeforvaltning gir kunden Gudbrandsdal Energi mandat til å foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet. Forvalter foretar sikringer som skal søke å redusere risikoeksponeringen i kraftmarkedet, og gi kunden en forutsigbar strømpris for definerte perioder.

Avtalen har 12 måneder løpende oppsigelsestid.

Kunden eier sin andel av de prissikringsposisjonene som GE har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen før oppsigelsestidens utløp vil det bli et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften for gjenværende avtaletid.  

Oppgjøret vil gi enten økonomisk gevinst eller tap avhengig av markedsverdi. 

Forvalter har et intervall for sikringsgraden å forholde seg til:

 • Graden av prissikring i leveringsperiode vil kunne variere fra 0-90 % gjennom leveringsåret avhengig av kraftforvalters markedssyn.  
 • I vinterhalvåret vil sikringsgraden minimum være 50%.
 • I sommerhalvåret vil sikringsgraden maksimalt være 60%.
 • Sikringshorisonten for porteføljen er begrenset oppad til inneværende år + 2 år.


Kunden tilslutter seg avtalen med et avtalt volum som går inn i den samlede porteføljen.  

Avtalt volum er det til enhver tids siste oppdaterte estimerte årsforbruk fra netteier.

Kundens månedlige forbruk avregnes mot spotpris + et påslag på 5,5 øre/kWh (inkludert elsertifikater). I tillegg kommer rente- og handelskostnader.

Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der strømmåleren er.  

Verdien av sikringene avregnes som et sikringsresultat i kroner som vil gi et fratrekk eller tillegg på faktura avhengig av sikringens markedsverdi i leveringsperioden.  

Kundens kraftpris kan få et tillegg avhengig av forvaltningens resultat og spotpris i levering.

Ved forvaltning mottar forvalter suksesshonorar avhengig av porteføljens forvaltningsresultat. Suksesshonorar utgjør opptil 20% av forvaltningsresultatet.  

Dersom porteføljens forvaltningsresultat er negativt, utgjør suksesshonoraret kr 0.


SPOT MED FINANSIELL SIKRING

Med avtalen Spot med Finansiell sikring har kunden en spotprisavtale i bunn. I tillegg har kunden en prissikring på et definert volum i en definert periode.  

Sluttkunden får eierskap til og bærer markedsrisiko for sin del av sikringsposisjonene som Gudbrandsdal Energi tar. Gudbrandsdal Energi opptrer i eget navn ved handel av prissikringer, men for sluttkundens regning og risiko.  

Fast strømpris innebærer en gjensidig forpliktelse, og avtalen kan ikke endres eller sies opp i bindingstiden. Hvis kunden likevel bryter avtalen, er kunden forpliktet til å gjøre opp for den finansielle sikringen.

Dersom ikke ny avtale om sikring og pris er avtalt ved utløp av sikringsperioden overføres kunden til Spotpris Næring Spesial (2,5 øre påslag inkl. elsertifikat).


Ved avtale om levering av Spotpris gjelder følgende betingelser:

 • Kunden betaler for spotpris + et påslag på 2,5 øre/kWh (inkludert elsertifikater).  I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Avtalen har et månedlig fastbeløp på 23,2 kr.
 • Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der anlegget er.  
 • For timesmålte anlegg benyttes timepris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk.  
 • For profilmålte anlegg benyttes beregnede timesverdier fra netteier.


Ved avtale om levering av Finansiell prissikring i en avtalt periode gjelder følgende betingelser:

 • Prissikring av et avtalt kraftvolum sikret i futureskontrakter (i NOK mot prisområde) i ønsket tidsperiode.  
 • Avregningen ved prissikring gjøres ved ordinær spotprisavregning korrigert for finansielt resultat på inngåtte finansielle kontrakter. 
 • Resultatet av finansiell sikring er definert gjennom forskjellen mellom inngått sikringspris og levert gjennomsnittlig månedlig spotpris, multiplisert med sikret volum.
 • Pris på sikring avhenger av markedsforhold og tidspunkt for sikring. 
 • Pris på sikringskontrakt avtales ved hvert tilfelle av sikring. 


Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?