Hjem > Generelle vilkår bedrift

Generelle vilkår bedrift

Vilkår for levering av strøm til bedrift


Bestilling

Ved bestilling gir dere oss fullmakt til å innhente og utveksle nødvendig informasjon med deres netteier via kraftbransjens felles system, Elhub. Eksempler på nødvendig informasjon er måleverdier, melding om leverandørbytte, innflytting og utflytting.

Gudbrandsdal Energi (GE) har rett til å foreta kredittvurdering av bedriften og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.

Strømregningen

Dersom bedriften er registrert i ELMA-registeret kan fakturaen sendes som EHF. Papirfaktura gir et fakturagebyr på kr 39,20. Fakturagebyr vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.

Vi fakturerer etterskuddsvis hver måned med 14 dagers betalingsfrist.

Ved manglende betaling er det Svea Finans som følger opp dette på vegne av Gudbrandsdal Energi AS. Vi kan stanse strømleveransen fra oss dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor vi har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted.

Gjennomfakturering vil si at nettleie og strøm kommer på samme faktura. Det innebærer at dere også betaler nettleie via Gudbrandsdal Energi AS. Her ser dere hvilke netteiere vi har avtale om gjennomfakturering med.

Har dere solceller og produserer strøm selv? Ved salg av strøm til oss betaler vi spotpris minus 1,0 øre/kWh i henhold til Nord Pool AS områdepris der strømmåleren befinner seg.

Flytting og oppsigelse

Ved flytting må strømavtalen sies opp. Det kan gjøres på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice på e-post bedrift@ge.no eller på telefon 612 94 800, hverdager mellom 08.00 og 15.15.

Ønsker dere å si opp en bindende strømavtale må kundeservice kontaktes.

Alternativt kan strømavtalen tas med videre. Kontakt oss, så hjelper vi dere med å legge inn bestilling. Eventuelt kan dere bestille selv på våre nettsider.

Dersom bedriften overtar en strømmåler på en ny adresse, vil netteieren deres varsle oss, slik at vi får lagt inn ny strømavtale på dere. Dette gjør vi for at dere skal unngå leveringspliktig strøm fra netteieren.

Eventuelle endringer

Gudbrandsdal Energi AS tar forbehold om prisjusteringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter og/eller pålegg og i øvrige rammebetingelser for strømbransjen. Dette omfatter også vesentlige endringer i elsertifikat-prisene (gjelder ikke fastprisavtaler).

Hvis vi endrer prisen, varsler vi dere via e-post og på Min Side, samt på våre nettsider, minst 14 dager før endringen trer i kraft.

Vilkårene i Standard kraftleveringsavtale fra Forbrukertilsynet ligger til grunn for alle avtalene våre. Våre særvilkår kommer i tillegg, og gjelder foran disse.
Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar dere disse vilkårene og vår personvernerklæring.


Kontraktsvilkår

Betingelser for Spotpris Næring

 • Dere betaler for spotpris + 5,5 øre/kWh i påslag (elsertifikater er inkludert).
  I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der strømmåleren er. Dere betaler den timeprisen som gjelder når strømmen brukes. Dersom bedriften ikke har timesmåler brukes beregnede timesverdier fra netteier.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel.


Betingelser for Spotpris Næring Spesial

 • Dere betaler for spotpris + spesialavtalt påslag (elsertifikater er inkludert).
  I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der strømmåleren er. Dere betaler den timeprisen som gjelder når strømmen brukes. Dersom bedriften ikke har timesmåler brukes beregnede timesverdier fra netteier.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel.

Betingelser for Forvaltning Næring

 • Avtalen innebærer diskresjonær forvaltning av en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. 
 • Avtalen har 12 måneder løpende oppsigelsestid. 
 • Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som GE har tatt på vegne av kundene i porteføljen.
 • Ved porteføljeforvaltning har Gudbrandsdal Energi en rett og en plikt til å kjøpe og selge finansielle instrumenter for kundens regning og risiko uten kundens ordre eller instruks i det enkelte tilfelle.
 • Kunden tilslutter seg avtalen med et avtalt volum som går inn i en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Avtalt volum er det til enhver tids siste oppdaterte estimerte årsforbruk fra netteier.
 • Kunden gir Gudbrandsdal Energi mandat til å foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet. Forvalter foretar sikringer som skal søke å redusere risikoeksponeringen i kraftmarkedet, og gi kunden en forutsigbar strømpris for definerte perioder.
 • Kundens månedlige forbruk avregnes mot Nordpool Spotpris + påslag. I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
  Verdien av sikringene avregnes som et sikringsresultat i kroner som vil gi et fratrekk eller tillegg på faktura avhengig av sikringens markedsverdi i leveringsperioden. Kundens kraftpris kan få et tillegg avhengig av forvaltningens resultat og spotpris i levering.
 • Ved forvaltning mottar forvalter suksesshonorar avhengig av porteføljens forvaltningsresultat. Suksesshonorar utgjør opptil 20% av forvaltningsresultatet. Dersom porteføljens forvaltningsresultat er negativt, utgjør suksesshonoraret kr 0.
 • Ved opphør av avtalen før oppsigelsestidens utløp vil det bli et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften for gjenværende avtaletid. Oppgjøret vil gi enten økonomisk gevinst eller tap avhengig av markedsverdi.


Betingelser for Spot med finansiell sikring

 • Dette er en fastprisavtale på et definert volum for en definert periode. Forbruk over avtalt volum avregnes til spotpris. 
 • Kundens månedlige forbruk avregnes mot NordPool Spotpris + avtalt påslag. I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
  Verdien av sikringene avregnes som et sikringsresultat i kroner som vil gi et fratrekk
  eller tillegg på faktura avhengig av sikringens markedsverdi i leveringsperioden.
 • Sluttkunden får eierskap til og bærer markedsrisiko for sin del av sikringsposisjonene som Gudbrandsdal Energi tar. Gudbrandsdal Energi opptrer dermed i eget navn ved forvaltning av avtalen, men for sluttkundens regning og risiko.
 • Gjeldende fastpris er gjenstand for kontinuerlig endring og kommuniseres ved avtaleinngåelse.
 • Fast strømpris innebærer en gjensidig forpliktelse, og avtalen kan derfor ikke endres eller sies opp i bindingstiden. Hvis dere likevel bryter avtalen, må dere dekke vårt tap for resten av perioden.
 • Dersom ikke ny avtale om sikring og pris er avtalt ved utløp av nåværende sikringsperiode overføres kunden til Spotpris Næring (5,5 øre/kWh påslag uten mva).

Betingelser for Markedskraft Næring

 • Dere betaler for spotpris + 7,12 øre/kWh (elsertifikater er inkludert). I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der strømmåleren er. Dere betaler den timeprisen som gjelder når strømmen brukes. Dersom bedriften ikke har timesmåler brukes beregnede timesverdier fra netteier.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel.


Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?