Hjem > Regnskap Norge avtalevilkår

Regnskap Norge avtalevilkår

Betingelser for Regnskap Norge Spot

 • Dere betaler for spotpris + 1,95 øre/kWh i påslag (elsertifikater er inkludert). I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Spotprisen er Nord Pool AS sin områdepris, time for time, der strømmåleren er. Dere betaler den timeprisen som gjelder når strømmen brukes. Dersom bedriften ikke har timesmåler brukes beregnede timesverdier fra netteier.
 • Avtalen har ingen bindingstid.
 • Gudbrandsdal Energi kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel.


Betingelser for Regnskap Norge Forvaltning Næring

 • Avtalen innebærer diskresjonær forvaltning av en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. 
 • Avtalen har 12 måneder løpende oppsigelsestid. 
 • Bedriften eier sin andel av de prissikringsposisjonene som GE har tatt på vegne av kundene i porteføljen.
 • Ved porteføljeforvaltning har Gudbrandsdal Energi en rett og en plikt til å kjøpe og selge finansielle instrumenter for kundens regning og risiko uten kundens ordre eller instruks i det enkelte tilfelle.
 • Kunden tilslutter seg avtalen med et avtalt volum som går inn i en samlet portefølje for samtlige kunder tilsluttet avtalen. Avtalt volum er det til enhver tids siste oppdaterte estimerte årsforbruk fra netteier.
 • Kunden gir Gudbrandsdal Energi mandat til å foreta prissikringer i det finansielle kraftmarkedet. Forvalter foretar sikringer som skal søke å redusere risikoeksponeringen i kraftmarkedet, og gi kunden en forutsigbar strømpris for definerte perioder.
 • Kundens månedlige forbruk avregnes mot Nordpool Spotpris + påslag. I tillegg kommer rente- og handelskostnader.
 • Verdien av sikringene avregnes som et sikringsresultat i kroner som vil gi et fratrekk eller tillegg på faktura avhengig av sikringens markedsverdi i leveringsperioden. Kundens kraftpris kan få et tillegg avhengig av forvaltningens resultat og spotpris i levering.
 • Ved forvaltning mottar forvalter suksesshonorar avhengig av porteføljens forvaltningsresultat. Suksesshonorar utgjør opptil 20% av forvaltningsresultatet. Dersom porteføljens forvaltningsresultat er negativt, utgjør suksesshonoraret kr 0.
 • Ved opphør av avtalen før oppsigelsestidens utløp vil det bli et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften for gjenværende avtaletid. Oppgjøret vil gi enten økonomisk gevinst eller tap avhengig av markedsverdi.
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?