21.10.2014

Vil stramme inn interne kjøp

untitled-6118Kilde Energi Norge

NVE har foreslått endringer i kontrollforskriften som innebærer et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre virksomheter i samme konsern skal baseres på konkurranse. Energi Norge støtter forslaget, men etterlyser presiseringer og ikrafttredelse først ved årsskiftet 2016. Foto Gudbrandsdal Energi


Forslaget fra NVE betyr at innkjøp og tildeling av kontrakter fra nettselskaper skal skje på bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Formålet med endringen er å motvirke kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet i samme konsern, for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig.

– Vi er positive til forskriftsendringen, men ser at det er behov for presiseringer og unntak, samt overgangsordninger. Det vil kreve mye arbeid å få på plass nødvendige tilpasninger hos selskapene før de nye innkjøpsreglene kan fungere etter hensikten, og det er flere typer innkjøp som bør unndras ordningen. Vi ønsker oss derfor en overgangsperiode slik at endringene først trer i kraft 1. januar 2016, fremfor 1.1.2015, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

NVE har også foreslått å endre bestemmelsene som omhandler fordeling av inntekter og kostnader mellom nettvirksomheten og øvrige virksomhetsområder i integrerte selskaper. Bestemmelsen om at interne transaksjoner mellom virksomhetsområder skal skje til markedsvilkår fjernes og erstattes med et krav om at de faktiske kostnadene skal fordeles forholdsmessig ut fra den reelle bruken av ressurser.

Må ha klarere rammer

NVEs endringsforslag går ut på at kravet om konkurranseutsetting skal gjelde "så langt som mulig", der tolkningen av dette gjøres i hvert enkelt tilfelle. Energi Norge mener dette punktet bør avklares og utdypes nærmere i forarbeidet.

– For å sikre forutsigbarhet for selskapene, må rammer for dette skjønnet trekkes opp allerede nå. Vi mener det er hensiktsmessig at det lages unntak som formuleres fleksibelt, med et visst spillerom til å vurdere den enkelte anskaffelsessituasjon konkret, sier Svartsund.

Både "små anskaffelser" og "innkjøp som i stor grad anskaffes sammen med annen virksomhet" bør være unntatt regelverket, mener Energi Norge, og viser til at krav om konkurranseutsetting av denne typen anskaffelser lett vil bli unødvendig ressurskrevende – og i strid med endringsforslagets intensjon.

Eksempler på innkjøp som skjer sammen med andre virksomheter i samme konsern er driftssentral, kundesenter, drift- og vedlikehold av kunde- og informasjonssystemer, samt regnskaps- og faktureringstjenester.

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver nett

Dir: 23088915

Mob: 95869042

Les NVEs høringsforslag her.


Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?