21.10.2014

Vil stramme inn interne kjøp

untitled-6118Kilde Energi Norge

NVE har foreslått endringer i kontrollforskriften som innebærer et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre virksomheter i samme konsern skal baseres på konkurranse. Energi Norge støtter forslaget, men etterlyser presiseringer og ikrafttredelse først ved årsskiftet 2016. Foto Gudbrandsdal Energi


Forslaget fra NVE betyr at innkjøp og tildeling av kontrakter fra nettselskaper skal skje på bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Formålet med endringen er å motvirke kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet i samme konsern, for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig.

– Vi er positive til forskriftsendringen, men ser at det er behov for presiseringer og unntak, samt overgangsordninger. Det vil kreve mye arbeid å få på plass nødvendige tilpasninger hos selskapene før de nye innkjøpsreglene kan fungere etter hensikten, og det er flere typer innkjøp som bør unndras ordningen. Vi ønsker oss derfor en overgangsperiode slik at endringene først trer i kraft 1. januar 2016, fremfor 1.1.2015, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

NVE har også foreslått å endre bestemmelsene som omhandler fordeling av inntekter og kostnader mellom nettvirksomheten og øvrige virksomhetsområder i integrerte selskaper. Bestemmelsen om at interne transaksjoner mellom virksomhetsområder skal skje til markedsvilkår fjernes og erstattes med et krav om at de faktiske kostnadene skal fordeles forholdsmessig ut fra den reelle bruken av ressurser.

Må ha klarere rammer

NVEs endringsforslag går ut på at kravet om konkurranseutsetting skal gjelde "så langt som mulig", der tolkningen av dette gjøres i hvert enkelt tilfelle. Energi Norge mener dette punktet bør avklares og utdypes nærmere i forarbeidet.

– For å sikre forutsigbarhet for selskapene, må rammer for dette skjønnet trekkes opp allerede nå. Vi mener det er hensiktsmessig at det lages unntak som formuleres fleksibelt, med et visst spillerom til å vurdere den enkelte anskaffelsessituasjon konkret, sier Svartsund.

Både "små anskaffelser" og "innkjøp som i stor grad anskaffes sammen med annen virksomhet" bør være unntatt regelverket, mener Energi Norge, og viser til at krav om konkurranseutsetting av denne typen anskaffelser lett vil bli unødvendig ressurskrevende – og i strid med endringsforslagets intensjon.

Eksempler på innkjøp som skjer sammen med andre virksomheter i samme konsern er driftssentral, kundesenter, drift- og vedlikehold av kunde- og informasjonssystemer, samt regnskaps- og faktureringstjenester.

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver nett

Dir: 23088915

Mob: 95869042

Les NVEs høringsforslag her.


Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?