Hjem > Siste nytt > Vil stramme inn interne kjøp

Vil stramme inn interne kjøp

Publisert 21.10.2014, sist oppdatert 05.09.2017

untitled-6118Kilde Energi Norge

NVE har foreslått endringer i kontrollforskriften som innebærer et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre virksomheter i samme konsern skal baseres på konkurranse. Energi Norge støtter forslaget, men etterlyser presiseringer og ikrafttredelse først ved årsskiftet 2016. Foto Gudbrandsdal Energi


Forslaget fra NVE betyr at innkjøp og tildeling av kontrakter fra nettselskaper skal skje på bakgrunn av objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Formålet med endringen er å motvirke kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet i samme konsern, for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig.

– Vi er positive til forskriftsendringen, men ser at det er behov for presiseringer og unntak, samt overgangsordninger. Det vil kreve mye arbeid å få på plass nødvendige tilpasninger hos selskapene før de nye innkjøpsreglene kan fungere etter hensikten, og det er flere typer innkjøp som bør unndras ordningen. Vi ønsker oss derfor en overgangsperiode slik at endringene først trer i kraft 1. januar 2016, fremfor 1.1.2015, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

NVE har også foreslått å endre bestemmelsene som omhandler fordeling av inntekter og kostnader mellom nettvirksomheten og øvrige virksomhetsområder i integrerte selskaper. Bestemmelsen om at interne transaksjoner mellom virksomhetsområder skal skje til markedsvilkår fjernes og erstattes med et krav om at de faktiske kostnadene skal fordeles forholdsmessig ut fra den reelle bruken av ressurser.

Må ha klarere rammer

NVEs endringsforslag går ut på at kravet om konkurranseutsetting skal gjelde "så langt som mulig", der tolkningen av dette gjøres i hvert enkelt tilfelle. Energi Norge mener dette punktet bør avklares og utdypes nærmere i forarbeidet.

– For å sikre forutsigbarhet for selskapene, må rammer for dette skjønnet trekkes opp allerede nå. Vi mener det er hensiktsmessig at det lages unntak som formuleres fleksibelt, med et visst spillerom til å vurdere den enkelte anskaffelsessituasjon konkret, sier Svartsund.

Både "små anskaffelser" og "innkjøp som i stor grad anskaffes sammen med annen virksomhet" bør være unntatt regelverket, mener Energi Norge, og viser til at krav om konkurranseutsetting av denne typen anskaffelser lett vil bli unødvendig ressurskrevende – og i strid med endringsforslagets intensjon.

Eksempler på innkjøp som skjer sammen med andre virksomheter i samme konsern er driftssentral, kundesenter, drift- og vedlikehold av kunde- og informasjonssystemer, samt regnskaps- og faktureringstjenester.

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver nett

Dir: 23088915

Mob: 95869042

Les NVEs høringsforslag her.


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?