Hjem > Siste nytt > Varsel om stor flom for Sør-Norge, 21.-25. mai 2013

Varsel om stor flom for Sør-Norge, 21.-25. mai 2013

Publisert 21.05.2013, sist oppdatert 05.09.2017

IMG_198021.05.2013 | 14:23

Oppfølging av flomvarsel datert 20.05.2013

Det er stor vannføring i vassdrag i Sør-Norge der det er snø i store deler av nedbørfeltet. Regn og regnbyger i Sør-Norge de kommende døgn kan føre til stor vannføringsøkning og lokale oversvømmelser også i områder uten snø. Det ventes økte vannstander i en rekke av de større innsjøene i lavlandet på Østlandet de neste dagene.
Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 21.5.2013 kl. 12:00
Varselet gjelder for perioden 21.5.2013 – 25.5.2013
Sør-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Vestfold, Akershus, Oslo, Østfold).
Det er stor vannføring i vassdrag i Sør-Norge der det er snø i store deler av nedbørfeltet. Regn og regnbyger i Sør-Norge de kommende døgn kan føre til stor vannføringsøkning og lokale oversvømmelser også i
områder uten snø. Det ventes økte vannstander i en rekke av de større innsjøene i lavlandet på Østlandet de neste dagene.
Telemark, Buskerud, Oppland: Det er varslet opp mot 50 mm nedbør lokalt i løpet av onsdag 22. mai. Nedbør og snøsmelting kan føre til at vannføringen øker til et nivå som tilsvarer 50 års gjentaksintervall.
Utviklingen er svært avhengig av hvor mye nedbør som kommer, dette er det knyttet stor usikkerhet til. Resten av Sør-Norge: Det er varslet opp mot 20-30 mm nedbør i løpet av onsdag 22. mai for Aust-Agder, Hedmark, Vestfold, Akershus, Oslo, Østfold og indre deler av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Vannføringen kan stige over nivået for fem års gjentaksintervall. Det kan ikke utelukkes at vannføringen vil stige til nivået som tilsvarer 50 års gjentaksintervall i enkelte vassdrag. Utviklingen er svært avhengig av hvor mye nedbør som kommer, dette er det knyttet stor usikkerhet til.
I Skiensvassdraget er det nå vannføring over nivået for normal vårflom. Det ventes stabil eller stigende vannstander i en rekke innsjøer i vassdraget de kommende dagene. I Tinnsjøen er vannstanden tirsdag morgen 191,86 moh., men her ventes vannstanden ikke å øke ytterligere. I Heddalsvatn er vannstanden ca. 17,2 moh., og her ventes vannstanden å kulminere i løpet av et par dager på omkring 17,5 moh. I Seljordsvatn vil vannstanden holde seg på dagens nivå, 117,9 moh., i Bandak/ Flåvatn ca. 72,8 moh., og
forventes å stige noe til 72.88. I Norsjø er vannstanden ca 16,2 moh., og her ventes stigende vannstand i dagene framover. Vannføringen i Skienselva nedstrøms Norsjø forventes å øke noe de kommende dagene.
I Numedalslågen vil vannføringen øke igjen. I løpet av de neste to døgn ventes en vannføring ved Kongsberg tilsvarende det som ble registrert i forrige uke (16.- 17. mai).
I Sperillen er vannstanden nå 151,4 moh. En maksimal vannstand litt over 153 moh. ventes her i løpet av noen dager. I Krøderen er vannstanden 134,5 moh., og ventes å nå maksimal vannstand rundt 135,3 moh. i
løpet av uka. I begge disse innsjøene tilsvarer dette et nivå over 50 års gjentaksintervall. Også i Snarumselva nedstrøms Krøderen ventes en vannføring over nivået for 50 års gjentaksintervall. I
Tyrifjorden er vannstanden nå 63,4 moh., og ventes i løpet av uka å stige med litt over en meter til et nivå tilsvarende det som ble registrert i juli 2007. I Drammenselva ventes en vannføring mot slutten av uka noe
over nivået som ble registrert i juli 2007.
I Gudbrandsdalslågen er det ventet fortsatt økende vannføring fram til torsdag, deretter ventes vannføringen å synke. Maksimal forventet vannføring er noe lavere enn det som ble registrert i juni 2011. I Mjøsa kan vannstanden nå 123,7 moh. (6 meter på loka skala) fram mot helgen. Vannstanden i Mjøsa ventes å stige også utover i neste uke, og det kan med dagens meteorologiske prognoser ikke utelukkes en vannstand på nivå med eller over det som ble registrert i juni 2011.
I Glomma oppstrøms Vorma ventes også økende vannføring utover uka, og det ventes en maksimal vannføring noe lavere enn nivået fra 2011. I Øyeren forventes vannstanden 26. mai å være omtrent som i juni 2011, dvs. 102,5 moh, og i Glomma nedstrøms Øyeren forventes vannføringen på å ligge noe over nivået for fem års flom (2800 m3/s).
Vestlandet og i Trøndelag er det fortsatt stor vannføring, og rundt fem års gjentaksintervall i enkelte vassdrag. Her ventes vannføringen i indre strøk å øke i dagene fremover. Kraftige regnbyger kombinert med snøsmelting gir fare, stedvis stor fare, for jordskred og flomskred i store
deler av indre strøk av Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elver med stor vannføring. Faren for sørpeskred er fortsatt
til stede i fjellområder med mye snø (>50 cm) men avtagende pga. fallende temperaturer.

Det er en del nedbør i prognosene for de kommende dagene. Det er stor usikkerhet knyttet til både hvor nedbøren vil falle og hvor mye som vil komme. Nedbørmengdene har stor betydning for vannstands- og vannføringsutviklingen og skredfaren framover.

Situasjonen følges nøye, og det vil bli sendt oppfølgende melding i morgen, onsdag 22. mai.
Meldingen er utarbeidet i samarbeid med Glommens og Laagens Brukseierforening, Regulantsammenslutningen i Drammensvassdraget, Numedals-Laugens Brugseierforening, Øst- Telemarkens Brukseierforening.


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?