15.04.2015

Tydelig skille mellom konkurranse og monopol

Tydelig-skille

(Energi Norge) Energi Norge har i dag respondert på Olje- og energidepartementets høringsforslag til endringer i energiloven gjennom følgende nyhetssak på energinorge.no.

Tydelig skille mellom konkurranse og monopol

Energi Norge støtter forslaget om et tydeligere skille mellom strømnettselskaper og konkurranseutsatt virksomhet i kraftnæringen, og etterlyser flere tiltak for å sikre god koordinering mellom nettselskaper i en periode med store investeringer. Det er positivt at det nå kommer en avklaring om hvordan målet om et bedre organisert strømnett skal gjennomføres.

Olje- og energidepartementet sendte onsdag på høring et forslag til endring av energiloven med høringsfrist 27. mai, som oppfølging av forslag fra Ekspertutvalget for et bedre organisert strømnett, ledet av Eivind Reiten.

– Kraftnæringen er i en brytningstid, og mange nettselskaper er i dialog om å finne nye strukturer. Klare sentrale rammebetingelser er svært viktig både for selskap og eiere. Det er derfor positivt at vi nå får en avklaring av hvordan regjeringens vil følge opp Reiten-utvalget, sier administrerende direktør Oluf Ulseth.

Energi Norge støtter at det blir et tydeligere skille mellom monopol- og konkurransevirksomhet, blant annet gjennom krav til selskapsmessig skille.

– For mange mindre selskaper oppleves krav om funksjonelt skille som byrdefullt, noe som også viser at myndighetenes veivalg her vil få reell betydning for fremtidig nettstruktur, sier Ulseth.

To nettnivåer

Energi Norge støtter kravet om at strømnettvirksomheten plasseres i en egen juridisk enhet, såkalt selskapsmessig skille. I tråd med Energi Norges anbefalinger støtter regjeringen etablering av to nettnivåer, der regionalnettet i hovedsak vil inngå i distribusjonsnettet, og at nettselskap uten inntektsramme ikke skal omfattes av nye regler.

Fjerning av kompetanseforskriften for å gi selskapene mer fleksibilitet for egen organisering av virksomheten er også i tråd med ekspertutvalgets og Energi Norges forslag.

Ekspertutvalget for et bedre organisert strømnett ble nedsatt av daværende statsråd Ola Borten Moe, og utvalgets forslag var på høring 1. oktober 2014. Energi Norge støttet der hovedlinjene i utvalgets forslag, og etterlyste virkemidler som i større grad belønner omstilling hos nettselskapene. Det ble påpekt at det var ulike syn blant medlemmene når det gjaldt om kravene til funksjonelt skille også burde gjelde selskaper med færre enn 100.000 kunder.

Koordineringsbehov

Nettselskapene i Norge står foran rekordhøye investeringer i årene fremover, som gjør at vi går inn i en periode der god koordinering mellom ulike selskaper og regioner har høy verdi både for kunder og samfunn. Energi Norge skulle gjerne sett at departementet gikk lenger i å meisle ut hvordan koordineringen mellom selskapene kan forbedres, for eksempel gjennom etablering av såkalte koordinerende DSOer.

Energi Norge vil nå sammen med medlemmene gjennomgå og drøfte forslagene i høringsbrevet og utarbeide forslag til høringsuttalelse, herunder også spørsmål om dispensasjonsadgang og overgangsperiode. Energi Norge håper fremlegg til Stortinget også vil omfatte endringsforslag i energiloven som følge av tredje elmarkedspakke og vedrørende eierskap til mellomlandsforbindelser.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?