Hjem > Siste nytt > Tar effekttariffene til Stortinget

Tar effekttariffene til Stortinget

Europower Energi
Publisert 16.08.2018, sist oppdatert 16.08.2018

Effekttariffene bør skrotes til fordel for tvungen timesavregning i spotmarkedet og mer Enova-støtte, krever Nelfo. Nå er også stortingspolitikere på krigsstien mot NVEs tarifforslag.


Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland fra Høyre (t.v.) og Hege Haukeland Liadal diskuterte effekttariffer under Arendalsuka onsdag. Foto: Øyvind Lie

Effekttariffene bør skrotes til fordel for tvungen timesavregning i spotmarkedet og mer Enova-støtte, krever Nelfo. Nå er også stortingspolitikere på krigsstien mot NVEs tarifforslag.

I en rapport som ble presentert på Arendalsuka ondag, avviser Nelfo behovet for effekttariffer og tar et oppgjør med forestillingen om at økt effektbehov skyldes husholdningens bruk av induksjonstopper, gjennomstrømningsvarmere og elbiler. 

- Det som slår oss som jobber i elektrobransjen og til daglig jobber med å installere dette, er at ingen analyser faktisk dokumenterer disse påstandene. Våre beregninger viser at det gjennomsnittlige effektbehovet per innbygger har gått ned de siste 18 årene, at det er redusert med hele fem prosent. Effektbehovet går opp fordi vi blir flere mennesker, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo da han presenterte rapporten.

Krever timesavlesning

Ved å strupe effektforbruket på uprioriterte laster (varmtvannsbereder og elbillading) kan husholdningene redusere sitt effektforbruk med hele 46 prosent, ifølge rapporten.

Nelfo kritiserer NVEs forslag om effekttariffer for å sperre for en utvikling der man tar ut potensialet fra energifleksible husholdninger, og i svært liten grad redusere den samlede belastningen på nettet.

I rapporten anbefaler foreningen derfor myndighetene å skrinlegge forslaget og heller satse på Enova-støtte til husholdningene som flytter strømforbruket i tid. I tillegg foreslår Nelfo å innføre krav om timesavlesning av spotprisavtaler i sluttbrukermarkedet.

«Timesavregning  gir  sterke  insentiver  til  å  flytte  fleksibelt   strømforbruk  bort  fra  perioder  med  anstrengt  nettkapasitet.  Ettersom  de  fleste  husholdninger  har  en   spotprisavtale,  vil  virkemiddelet  nå  ut  til  mange.  Samtidig  ivaretar  virkemiddelet  mulige  behov  hos   sårbare  kunder  eller  kunder  med  lav  grad  av  fleksibilitet  for  å  velge  andre  avtaleformer  som  gjør   strømprisen  mer  forutsigbar.  Samtlige  forbrukere  vil  også  ha  nytte  av  at  virkemiddelet  indirekte  vil   føre  til  lavere  nettleie  og  færre  perioder  ekstrempriser  i  strømmarkedet», heter det i rapporten. 

Vil utvikle effektmarked

I tillegg anbefaler Nelfo å utvikle et marked for forbrukerfleksibilitet.

«I  markedet  vil  det   dannes  en  pris  på  effektreserver  som  nettselskapet  kan  koble  ut  ved  behov.  Denne  prisen  kan  så   sammenlignes  med  kostnadene  ved  å  investere  i  mer  nett.  Som  en  mellomløsning  frem  til  markedet   for  forbrukerfleksibilitet  blir  etablert,  anbefales  det  at  nettselskapene  tillates  å  omfordele  nettleien   mellom  fleksible  og  ikke  fleksible  kunder  ved  bruk  av  utkoblbar  tariff», skriver Nelfo.

Disse virkemidlene vil ifølge Nelfo være mindre inngripende for sårbare husholdninger som ikke kan eller vil gjøre tilpasninger i sitt strømforbruk.

Nelfo  anbefaler  derfor  at  man  avventer  en  innføring  av  tidsdifferensierte  nettariffer  til  vi  har  fått   høstet  erfaringer  med  timesavregning  av  strøm.  

«Rapportens  analyser  viser  at  effektariffer  ikke   vil  bidra  til  høyere  nettutnyttelse.  Effektariffer  vurderes  derimot  å  være  lite  forbrukervennlige  og  vil   kunne  hindre  andre  virkemidler  for  effekteffektivisering  i  å  fungere  optimalt», heter det i rapporten. 

Ifølge rapporten står husholdningene for 30 prosent av strømforbruket i Norge, mens de betaler 50 prosent av nettkostnadene.

Til Stortinget

Generalsekretær Morten Meyer i Huseiernes Landsforbund stilte seg i debatten bak Nelfos forslag. Han beskyldte samtidig NVE for å være arrogante og gjøre kundene til en melkeku.

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre, som også deltok i debatten, var ikke fornøyd og fortalte at hun håpet NVE ville kommet med et nytt høringsforslag.

Det gjorde også stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet.

- Som folkevalgt er jeg opplært til at hvis du sender ting på høring, skal du ta høringssvarene på alvor. Det opplever jeg ikke at NVE gjør. Derfor nikker jeg anerkjennende til kritikken som kommer fram. Jeg opplever at NVE kjører sammen med OED i et annet spor og at Stortinget ikke er involvert på den måten som jeg ønsker, sa hun.

Overfor Europower utdyper hun at hun mener NVE og OED driver fram politikken på dette området altfor ensformig.

- Det bekymrer meg. Derfor må Stortinget på et eller annet vis, enten gjennom et spørretimespørsmål, et skriftlig spørsmål eller på annet vis ta dette opp. For det er helt klart noe som engasjerer og som det norske folk ønsker å være med å debattere, sa Haukeland.

Kan komme ny høring

- Når de to største partiene på Stortinget sier at de vil ha effekttariffer på ny høring, hva sier du til det?

- Det må vi ta med oss. Det kan godt hende vi tar en ny høring, men vi har ikke kommet så langt i prosessen at vi har oppsummert hva vi mener om det faglige innholdet som skal vedtas og hvordan prosessen videre bør være. Men det kan godt hende det er klokt med en ny høring, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker, til Europower.

- Bør ikke alle spotkundene, også husholdningene, bli eksponert for den reelle timeprisen?

- Nå må vi få rullet ut AMS og få elhuben opp å gå. Da vil kraftleverandørene ha data som gjør det enkelt for dem å tilby avtaler basert på kundens faktiske forbruk pr time og timepriser fra kraftbørsen.

- Betyr det at dere ikke dere ikke kommer til å kreve at spotkunder skal avregnes på timebasis?

- Vi vurderer nå om dette bør reguleres nærmere og hvordan det bør gjøres.

Elbil-effekt

- Men spotprisavregning er altså ikke nok?

- Nei, spotprisen har sin logikk, den balanserer tilbud og etterspørsel. Den vil av og til være korrelert med høy utnyttelse av nettet. Enkelte steder vil for eksempel ha en helt annen forbruksprofil over året, slik som feriesteder og hytteområder, sier Flataker. Da vil topplasten i nettet i slike områder være på andre tider av året.

Flataker og NVE ønsker å ta høyde for at folk kan ønske å ta ut stor effekt til blant annet elbiler hjemmefra.

- Vi har store problemer med å forstå at man skal kunne ta i bruk alle de teknologiske løsningene uten at det skal være noen økonomiske insentiver som gjør det interessant å ta det i bruk utover spotprisen.

Flataker understreker at NVE ikke gir husholdningskundene skylden for at kostnadene i nettet øker. Han viser til at direktoratet nylig endret reglene for anleggsbidrag for at de store kundene i større grad skal ta regningene i nettet for investeringer de selv utløser. De store forbrukskundene har også hatt effekttariff i mange år.

Avviser arroganse

Å innføre effekttariffer også for de mindre kundene er ifølge Flataker nødvendige for å sikre en rimelig fordeling av nettleien mellom nettkundene.

Han avviser påstandene om at NVE er arrogante og ønsker å behandle kundene som melkeku.

- Det er mange som har sin interesse her. Vi er opptatt av å tenke på forbrukerne, men også av den totale effektiviteten for å få mest mulig velferd per krone. Her er det veldig mange hensyn å ta. Effekttariffer vil bidra til bedre utnyttelse av nettet og dermed lavere samlet nettleie. Men vi lever ikke i et vakuum, vi må ha tilstrekkelig legitimitet for det vi ender med å foreslå, sier Flataker.

- Frykter du at Stortinget stopper dere, og at dere får beskjed av politikerne om å endre kurs?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Hvis vi skal få til noe, er vi avhengig av å finne noe som tilstrekkelig mange synes er greit, sier Flataker.

«Misforståelse om induksjonstopper

Når det gjelder induksjonstoppene, baserer forestillingen om at disse bidrar til økte   nettiIvesteringer seg ifølge Nelfo-rapporten trolig på misforståelser. 

«Det fleste induksjonstopper som er på markedet  i  dag  er  dimensjonert  for  samme  effektbruk  som  kokeplatene  med  keramisk  topp.  Når folk   erstatter en  keramisk  koketopp  med  en  induksjonstopp,  gjøres  det  som  regel  uten  at  man   oppgraderer  strømtilførsel  eller  sikring», ifølge rapporten.  

Induksjonstopper blir ofte nevnt i forbindelse med behovet for å innføre effekttariffer. Induksjonstoppene  er  langt  mer  energieffektive  enn  sine  keramiske  motparter.  Med  samme   effektforbruk  vil  induksjonstoppen  tilføre  om  lag  30  prosent  mer  varme  til  maten  som  tilberedes.  Når   mange  tusen  husholdninger  tilbereder  maten  sin  samtidig  vil  dette  i  praksis  føre  til  at  en  overgang  fra   keramiske  koketopper  til  induksjonstopper  reduserer  effektbruken  med  en  tredjedel.    


Skrevet av Øyvind Lie - Europower.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?