26.08.2013

Statnett øker nettariffen for produsentene med 50 prosent

10 cm over-ikon(Montel) Styret i Statnett vedtok fredag hovedlinjene for sentralnettariffen i perioden 2014-2018. Taperne blir kraftprodusentene, som vil merke en økning på 50 prosent fra neste år. Vinneren ble kraftkrevende industri som vil kunne få en mer gunstig tariff enn i dag.

Det fremgår av en pressemelding fredag.

– Sentralnettet er et spleiselag. Nytteverdien er stor for hele samfunnet, og alle må være med på å bidra. Det gjelder både husholdninger, næringsliv, industri og kraftprodusenter, sier konserndirektør Bente Hagem i Statnett.

Kraftprodusentene får økt sin tariff fra 0,8 til 1,2 øre/kWh i 2014, en økning på formidable 50 prosent. I tilegg vil Statnett arbeide for å øke tariffen ytterligere 50 prosent, til 1,8 øre/kWh, allerede fra 2015.

Energi Norge har gjort det klart at de mener at EU-bestemmelser blokkerer for en økning av sentralnettariffen for kraftprodusentene utover 1,2 øre/kWh, noe Statnett har erkjent. Statnett har i sitt styrevedtak besluttet at de ønsker å endre reglene før opptrappingen i 2015, noe Energi Norge tidligere har gått imot.

Statnett mener den enorme utbyggingen av kraftproduksjon i forbindelse med det svensk-norske sertifikatmarkedet vil påføre sentralnettet kapasitetsmessige utfordringer.

– Et velfungerende kraftnett med tilstrekkelig overføringskapasitet er en grunnleggende forutsetning for investeringer i kraftproduksjon og for å nå vedtatte politiske mål om 26,4 TWh i Norge og Sverige innen 2020. Nettinvesteringene kommer også eksisterende anlegg for kraftproduksjon til gode. Det er derfor naturlig at også kraftproduksjonen tar sin andel av investeringene i neste generasjon sentralnett.

Ifølge Statnett innebærer dagens vedtak at produsentenes relative andel av sentralnettskostnadene holdes på samme nivå etter 2014 som i dag.

Industrien vant frem
Størst grunn til å juble over Statnett-vedtaket har sannsynligvis kraftkrevende industri. Som Montel skrev for to uker siden (se egen sak), kom bransjeforeningen Norsk Industri i løpet av sommeren til enighet med Statnett om en ny prisstrategi som industrien er fornøyd med.

Ifølge Statnett vil den nye prisstrategien innebære at det i større grad enn i dag skilles mellom forskjellige forbrukskunder, og det legges opp til at kraftkrevende industri som ligger nær kraftproduksjon, som er med i Statnetts ordninger for fleksibelt forbruk og som har et stabilt kraftuttak over året vil premieres i den nye prisordningen.

– Vi vil utvikle en objektiv modell for tariffering av store forbrukere med stabilt forbruk over året. Denne vil premiere kunder som leverer systemet stabilitet, og samtidig er fleksibel i krevende situasjoner for kraftnettet. Ordningen vil også premiere kunder som ligger lokalisert nær kraftproduksjon. Eksempelvis vil en tradisjonell kraftkrevende industribedrift som deltar i Statnetts fleksibilitetsmarkeder og er lokalisert nær kraftproduksjon, komme gunstig ut. Motsatt vil en lite fleksibel kunde som krever høy leveringspålitelighet og ligger ugunstig til i nettet, måtte betale relativt mer, uttaler Hagem.

Uendret forbrukstariff i 2014
Selv om trenden vil bli økning i de kommende årene, blir neste års satser for forbrukere uendret.

Dette skyldes at det har bygget seg opp en såkalt merinntekt tidligere år som blant annet kommer fra inntekter fra mellomlandsforbindelser. Merinntekten blir betalt ut igjen til forbrukerne gjennom senere års tariffer.

Dermed vil sentralnettstariffen for alminnelig forbruk utgjøre i gjennomsnitt om lag 2 øre per kWh (ekskl. mva.) også i 2014. Det faktiske beløpet kan variere noe i forhold til hvordan det belaster det totale nettet.

Industri med jevnt høyt forbruk over døgnet og året (typisk kraftintensiv industri) betaler ca. 0,9 øre/kWh.

Statnett har over lengre tid jobbet med en ny prisstrategi for sentralnettet. Det har ligget i kortene at det ville kunne komme store prisendringer for enkelte kunder i sentralnettet, fordi Statnett trenger å dekke inn kostnadene knyttet til økte investeringer de neste årene. De neste ti år forventes årlige investeringer i størrelsesorden 5 til 7 milliarder.

Arbeidet har vært kontroversielt, fordi både kraftprodusenter og kraftkrevende industri har fryktet at prisøkningen vil utgjøre et betydelig kostnadsproblem for de respektive næringene.(Se relaterte saker)

Øystein Meland

oystein@montel.no
12:04, Friday, 23 August 2013


Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?