26.08.2013

Statnett øker nettariffen for produsentene med 50 prosent

10 cm over-ikon(Montel) Styret i Statnett vedtok fredag hovedlinjene for sentralnettariffen i perioden 2014-2018. Taperne blir kraftprodusentene, som vil merke en økning på 50 prosent fra neste år. Vinneren ble kraftkrevende industri som vil kunne få en mer gunstig tariff enn i dag.

Det fremgår av en pressemelding fredag.

– Sentralnettet er et spleiselag. Nytteverdien er stor for hele samfunnet, og alle må være med på å bidra. Det gjelder både husholdninger, næringsliv, industri og kraftprodusenter, sier konserndirektør Bente Hagem i Statnett.

Kraftprodusentene får økt sin tariff fra 0,8 til 1,2 øre/kWh i 2014, en økning på formidable 50 prosent. I tilegg vil Statnett arbeide for å øke tariffen ytterligere 50 prosent, til 1,8 øre/kWh, allerede fra 2015.

Energi Norge har gjort det klart at de mener at EU-bestemmelser blokkerer for en økning av sentralnettariffen for kraftprodusentene utover 1,2 øre/kWh, noe Statnett har erkjent. Statnett har i sitt styrevedtak besluttet at de ønsker å endre reglene før opptrappingen i 2015, noe Energi Norge tidligere har gått imot.

Statnett mener den enorme utbyggingen av kraftproduksjon i forbindelse med det svensk-norske sertifikatmarkedet vil påføre sentralnettet kapasitetsmessige utfordringer.

– Et velfungerende kraftnett med tilstrekkelig overføringskapasitet er en grunnleggende forutsetning for investeringer i kraftproduksjon og for å nå vedtatte politiske mål om 26,4 TWh i Norge og Sverige innen 2020. Nettinvesteringene kommer også eksisterende anlegg for kraftproduksjon til gode. Det er derfor naturlig at også kraftproduksjonen tar sin andel av investeringene i neste generasjon sentralnett.

Ifølge Statnett innebærer dagens vedtak at produsentenes relative andel av sentralnettskostnadene holdes på samme nivå etter 2014 som i dag.

Industrien vant frem
Størst grunn til å juble over Statnett-vedtaket har sannsynligvis kraftkrevende industri. Som Montel skrev for to uker siden (se egen sak), kom bransjeforeningen Norsk Industri i løpet av sommeren til enighet med Statnett om en ny prisstrategi som industrien er fornøyd med.

Ifølge Statnett vil den nye prisstrategien innebære at det i større grad enn i dag skilles mellom forskjellige forbrukskunder, og det legges opp til at kraftkrevende industri som ligger nær kraftproduksjon, som er med i Statnetts ordninger for fleksibelt forbruk og som har et stabilt kraftuttak over året vil premieres i den nye prisordningen.

– Vi vil utvikle en objektiv modell for tariffering av store forbrukere med stabilt forbruk over året. Denne vil premiere kunder som leverer systemet stabilitet, og samtidig er fleksibel i krevende situasjoner for kraftnettet. Ordningen vil også premiere kunder som ligger lokalisert nær kraftproduksjon. Eksempelvis vil en tradisjonell kraftkrevende industribedrift som deltar i Statnetts fleksibilitetsmarkeder og er lokalisert nær kraftproduksjon, komme gunstig ut. Motsatt vil en lite fleksibel kunde som krever høy leveringspålitelighet og ligger ugunstig til i nettet, måtte betale relativt mer, uttaler Hagem.

Uendret forbrukstariff i 2014
Selv om trenden vil bli økning i de kommende årene, blir neste års satser for forbrukere uendret.

Dette skyldes at det har bygget seg opp en såkalt merinntekt tidligere år som blant annet kommer fra inntekter fra mellomlandsforbindelser. Merinntekten blir betalt ut igjen til forbrukerne gjennom senere års tariffer.

Dermed vil sentralnettstariffen for alminnelig forbruk utgjøre i gjennomsnitt om lag 2 øre per kWh (ekskl. mva.) også i 2014. Det faktiske beløpet kan variere noe i forhold til hvordan det belaster det totale nettet.

Industri med jevnt høyt forbruk over døgnet og året (typisk kraftintensiv industri) betaler ca. 0,9 øre/kWh.

Statnett har over lengre tid jobbet med en ny prisstrategi for sentralnettet. Det har ligget i kortene at det ville kunne komme store prisendringer for enkelte kunder i sentralnettet, fordi Statnett trenger å dekke inn kostnadene knyttet til økte investeringer de neste årene. De neste ti år forventes årlige investeringer i størrelsesorden 5 til 7 milliarder.

Arbeidet har vært kontroversielt, fordi både kraftprodusenter og kraftkrevende industri har fryktet at prisøkningen vil utgjøre et betydelig kostnadsproblem for de respektive næringene.(Se relaterte saker)

Øystein Meland

oystein@montel.no
12:04, Friday, 23 August 2013


Forbrukertilsynet strammer grepet mot strømselgere

Fra nyttår endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet, og samtidig trer to lovendringer i kraft som hver for seg kan få stor betydning for markedsføring og salg av strøm.

Les mer

Tror ikke på elbiler som energilager

Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef tror elbiler kan bidra til et mer fleksibelt energisystem gjennom å kople seg ut på effekttopper, men veien er lang frem til de kan bruke til de kan bli batterier i lokale strømnett.

Les mer

Forbrukerombudet med klare råd til strømkundene

Med oppdatert strømprisportal er det enklere for kundene å styre unna lokkeavtaler. Forbrukerombudet er fornøyd, men gir likevel kundene noen råd ved valg av strømleverandør.

Les mer

Forventer økt nettleie på 30 prosent

De neste 10 årene er det planlagt investert over 130 milliarder kroner i det norske strømnettet. Dette er en nedgang på om lag 7 prosent eller 9 milliarder kroner i forhold til fjorårets analyse. Til tross for nedgangen øker nettleien med 30 prosent.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]