20.04.2015

Sertifikatfristen flyttes til 2021


(Europower) Regjeringen har i dag sendt forslag til Stortinget om å utsette sertifikatfristen med ett år.

OED har sendt en proposisjon om endringer i lov om elsertifikater til Stortinget. Proposisjonen er i tråd med de forslagene som olje- og energiminister Tord Lien sendte ut på høring i desember, men flyttingen av tidsfristen er altså fastsatt til ett år.

Proposisjonen inneholder fire hovedforslag:

  • Å innlemme de utelatte småkraftverkene fra 2004 til 2009 i sertifikatordningen.
  • Å forlenge den norske tidsfristen for når et anlegg må være i drift for å kunne selge sertifikater. Fristen utsettes fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021.
  • Endringer i sertifikatkvotene for å nå Norges finansieringsplikt på 13,2 TWh.
  • Å gi raffinerier fritak for kjøp av sertifikater.

Kan bygge et år lengre

Utviding av sertifikatfristen til 2021 blir regnet som det viktigste forslaget. I høringsnotatet som ble sendt ut i desember ble det skissert to modeller, utviding med henholdsvis seks måneder eller et helt år.

Tilbakemeldingen i høringsrunden var helt klar: Fristen må utvides med et helt år. Det har olje- og energiminister Tord Lien hørt på, og foreslår ett års utvidelse.

Men det er et viktig forbehold. Hvis anlegget kommer i drift etter 2020, vil salgsperioden bli avkortet tilsvarende.

– Anlegg som idriftsettes etter 2020 vil ikke få elsertifikater i fulle 15 år, men en avkortet tildelingsperiode frem til 2035, heter det i proposisjonen.

På den annen side blir det ikke satt krav om å dokumentere årsaken til forsinkelsene i forhold til den opprinnelige 2020-fristen. Regjeringen mener at avkorting av salgsperioden vil være pisk nok.

– Utbyggere vil dermed ha insentiv til å ferdigstille prosjektet innen utgangen av 2020 for å få full tildeling av elsertifikater, står det i begrunnelsen.

Nye runder på fristene

Det er overraskende at forslaget blir sendt til Stortinget allerede nå. I avtalen som Tord Lien og Ibrahim Baylan inngikk i mars om å utvide sertifikatmarkedet, sto det nemlig at tidsfristene skulle vurderes i neste kontrollstasjon.

– I forbindelse med den andre kontrollstasjon skal partene utrede om det er behov (…) for å innføre en regel for når anlegg må være idriftsatt, står det i den avtalen.

Tord Lien presiserte samme dag til Europower at det ikke dreide seg om kontrollstasjonen i 2015, men neste kontrollstasjon. Den blir mest sannsynlig i 2017.

Like fullt har Lien i dag lagt fram for Stortinget forslag om å endre på den norske fristen. Det som blir tema i den neste kontrollstasjonen vil dermed antageligvis være å gjøre den norske og den svenske fristen likere. Svenskene kan som kjent få godkjent sertifikatanlegg helt fram til ordningen avsluttes i 2035.

Høyere kvoter

I dagens proposisjon foreslås det at sertifikatkvotene oppreguleres i tråd med NVEs anbefalinger. Det vises til at det faktiske beregningsrelevante forbruket i 2012 var 5 TWh høyere enn opprinnelig antatt.

– Kraftforbruket som ligger til grunn for fastsettelse av elsertifikatkvotene har vært, og er fremover forventet, å bli høyere enn tidligere antatt, skriver departementet.

For småkraften er det utvilsomt forslaget om å innlemme de utelatte småkraftverkene fra 2004 til 2009, som er det viktigste forslaget. Dette gjelder 240 småkraftverk. De får imidlertid ikke selge sertifikater i 15 år slik som nye kraftverk:

– Tiden mellom idriftsettelse og lovens ikrafttredelse 1. januar 2012 trekkes fra 15-årsperioden, står det i proposisjonen.

I tillegg til forslagene om endringer i elsertifikatloven, legger regjeringen i dag fram ytterligere en proposisjon om endringer i sertifikatavtalen mellom Norge og Sverige. Forslaget i denne proposisjonen er det samme som Ibrahim Baylan la fram for Riksdagen i forrige uke, nemlig å framskynde neste kontrollstasjon fra 2019 til 2017.

Ingen av dagens proposisjoner tar for seg svenskenes ønske om å utvide sertifikatmarkedet med 2 TWh, men ambisjonsøkningen blir omtalt.

– Endringsavtalen krever ikke lovendringer på norsk side. På ordinær måte vil Stortinget i løpet av våren 2015 bli forelagt sak om samtykke til inngåelse av endringsavtalen, skriver regjeringen.

Markedskommentar uke 15 2019

Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

Les mer

Endeløs vinter - et reisebrev

Endless Winter er et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Vi følger skikjører Nikolai Schirmer i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer

Markedskommentar april 2019

Vi har lagt bak oss en kald vinter med høye strømpriser og generelt høyt strømforbruk blant folk flest. Dette har påvirket strømregningene våre og dermed også økt trykket inn mot strømleverandørene. Nå har været blitt mildere og forbruket har gått ned. Det samme har strømprisene.

Les mer

Markedskommentar uke 14 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?