Hjem > Siste nytt > Sertifikatfristen flyttes til 2021

Sertifikatfristen flyttes til 2021

Thomas Gundersen
Publisert 20.04.2015, sist oppdatert 05.09.2017


(Europower) Regjeringen har i dag sendt forslag til Stortinget om å utsette sertifikatfristen med ett år.

OED har sendt en proposisjon om endringer i lov om elsertifikater til Stortinget. Proposisjonen er i tråd med de forslagene som olje- og energiminister Tord Lien sendte ut på høring i desember, men flyttingen av tidsfristen er altså fastsatt til ett år.

Proposisjonen inneholder fire hovedforslag:

  • Å innlemme de utelatte småkraftverkene fra 2004 til 2009 i sertifikatordningen.
  • Å forlenge den norske tidsfristen for når et anlegg må være i drift for å kunne selge sertifikater. Fristen utsettes fra 31. desember 2020 til 31. desember 2021.
  • Endringer i sertifikatkvotene for å nå Norges finansieringsplikt på 13,2 TWh.
  • Å gi raffinerier fritak for kjøp av sertifikater.

Kan bygge et år lengre

Utviding av sertifikatfristen til 2021 blir regnet som det viktigste forslaget. I høringsnotatet som ble sendt ut i desember ble det skissert to modeller, utviding med henholdsvis seks måneder eller et helt år.

Tilbakemeldingen i høringsrunden var helt klar: Fristen må utvides med et helt år. Det har olje- og energiminister Tord Lien hørt på, og foreslår ett års utvidelse.

Men det er et viktig forbehold. Hvis anlegget kommer i drift etter 2020, vil salgsperioden bli avkortet tilsvarende.

– Anlegg som idriftsettes etter 2020 vil ikke få elsertifikater i fulle 15 år, men en avkortet tildelingsperiode frem til 2035, heter det i proposisjonen.

På den annen side blir det ikke satt krav om å dokumentere årsaken til forsinkelsene i forhold til den opprinnelige 2020-fristen. Regjeringen mener at avkorting av salgsperioden vil være pisk nok.

– Utbyggere vil dermed ha insentiv til å ferdigstille prosjektet innen utgangen av 2020 for å få full tildeling av elsertifikater, står det i begrunnelsen.

Nye runder på fristene

Det er overraskende at forslaget blir sendt til Stortinget allerede nå. I avtalen som Tord Lien og Ibrahim Baylan inngikk i mars om å utvide sertifikatmarkedet, sto det nemlig at tidsfristene skulle vurderes i neste kontrollstasjon.

– I forbindelse med den andre kontrollstasjon skal partene utrede om det er behov (…) for å innføre en regel for når anlegg må være idriftsatt, står det i den avtalen.

Tord Lien presiserte samme dag til Europower at det ikke dreide seg om kontrollstasjonen i 2015, men neste kontrollstasjon. Den blir mest sannsynlig i 2017.

Like fullt har Lien i dag lagt fram for Stortinget forslag om å endre på den norske fristen. Det som blir tema i den neste kontrollstasjonen vil dermed antageligvis være å gjøre den norske og den svenske fristen likere. Svenskene kan som kjent få godkjent sertifikatanlegg helt fram til ordningen avsluttes i 2035.

Høyere kvoter

I dagens proposisjon foreslås det at sertifikatkvotene oppreguleres i tråd med NVEs anbefalinger. Det vises til at det faktiske beregningsrelevante forbruket i 2012 var 5 TWh høyere enn opprinnelig antatt.

– Kraftforbruket som ligger til grunn for fastsettelse av elsertifikatkvotene har vært, og er fremover forventet, å bli høyere enn tidligere antatt, skriver departementet.

For småkraften er det utvilsomt forslaget om å innlemme de utelatte småkraftverkene fra 2004 til 2009, som er det viktigste forslaget. Dette gjelder 240 småkraftverk. De får imidlertid ikke selge sertifikater i 15 år slik som nye kraftverk:

– Tiden mellom idriftsettelse og lovens ikrafttredelse 1. januar 2012 trekkes fra 15-årsperioden, står det i proposisjonen.

I tillegg til forslagene om endringer i elsertifikatloven, legger regjeringen i dag fram ytterligere en proposisjon om endringer i sertifikatavtalen mellom Norge og Sverige. Forslaget i denne proposisjonen er det samme som Ibrahim Baylan la fram for Riksdagen i forrige uke, nemlig å framskynde neste kontrollstasjon fra 2019 til 2017.

Ingen av dagens proposisjoner tar for seg svenskenes ønske om å utvide sertifikatmarkedet med 2 TWh, men ambisjonsøkningen blir omtalt.

– Endringsavtalen krever ikke lovendringer på norsk side. På ordinær måte vil Stortinget i løpet av våren 2015 bli forelagt sak om samtykke til inngåelse av endringsavtalen, skriver regjeringen.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?