Hjem > Siste nytt > Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

Overtredelsesgebyr til NTE Energi AS for brudd på manøvreringsreglement i nasjonalt laksevassdrag

Publisert 08.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017

leirsetNVE har ilagt NTE Energi AS et overtredelsesgebyr på 1 300 000 kroner for brudd på kravet om minstevannføring i Stjørdalselva i perioden 10. april til 15. april i 2013. Foto. NVE Seksjonssjef Øyvind Leirset.

- Skadepotensialet i denne saken er stort, i og med at området som ble berørt av den lave vannføringen er det viktigste gyte- og oppvekstområdet for laksebestanden i Stjørdalselva. Det er anslått at minst 10 - 12 gytegroper ble tørrlagt under hendelsen, og at om lag 16 groper lå i grenseland og ville vært utsatt ved ytterligere reduksjon i vannføringen,sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn.

Stortinget har vedtatt at Stjørdalsvassdraget, sammen med 36 andre vassdrag, har status som nasjonalt laksevassdrag. I disse vassdragene er det et strengere forvaltningsregime enn i vassdrag som ikke omfattes av ordningen. I manøvreringsreglementet for Stjørdalsvassdraget er det bestemt at Stjørdalselva aldri skal ha vannføring på under 9,5 m3/s. Det er dette kravet som ble brutt i april 2013.

- NVE er kritisk til at NTE Energi AS i sin produksjonsplanlegging ikke tok hensyn til at tilsiget vinteren 2012/13 var ekstremt lavt. Selskapet burde ha brukt større ressurser for å redusere usikkerheten knyttet til målingene, og satt av en større vannressurs som reserve utover våren. Uaktsomheten forsterkes fordi Stjørdalsvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag med et særlig strengt forvaltningsregime, sier Leirset.

Grov overtredelse

NVE mener uaktsomheten forsterkes ytterligere fordi NTE Energi AS er en stor kraftprodusent, og kraftverkene i Meråker er store anlegg som kan medføre vesentlig miljøskade ved uforsvarlig manøvrering.

Minstevannføringskravet i Stjørdalselva er særlig fastsatt for å ta vare på villaksen. NVE forventer at profesjonelle aktører som har anlegg med så stort skadepotensial har særlig fokus på å overholde krav om minstevannføring og for øvrig sørge for lovlig drift.

NVE mener at NTE Energi AS har utvist grov uaktsomhet i sin forvaltning av vannressursen i Stjørdalsvassdraget. Bruddet på manøvreringsreglementet er en grov overtredelse.

Vedtaket om overtredelsesgebyr kan påklages til Olje- og energidepartementet.

Bakgrunn

Førjulsvinteren 2012 var det svært lite nedbør i den aktuelle delen av Trøndelag. Med tidlig frost gav dette lite vann i marksonene og dyp tele. Dette er faktorer som høyner risikoen for at det kan bli lavt tilsig utover vinteren. Fra og med uke 7 viste målinger at tilsiget til kraftmagasinene i Meråker var svært lite.

I situasjonen som oppstod ble magasinet Funnsjøen viktig for opprettholdelsen av minstevannføringen i Stjørdalselva. Den 09.04 2013 var det kun få dager igjen før laveste lovlig regulerte vannstand i Funnsjøen var nådd. Det vil si at vannressursen som skulle opprettholde minstevannføringskravet i Stjørdalselva nærmest var brukt opp. Dagen etter ble kravet brutt. Den laveste vannføringen som ble målt manuelt var 5,22 m3/s den 12.04.2013.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Øyvind Leirset, tlf 400 69 485
Seniorrådgivere Pernille D. Bruun, tlf 975 31 354
Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tlf 402 10 150

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?