Hjem > Siste nytt > Oppsummering statsbudsjettet 2015

Oppsummering statsbudsjettet 2015

Publisert 09.10.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Kilde EnergiNorge.

Energi Norge oppsummerer her aktuelle punkter for fornybarnæringen i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. I tillegg til forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraft, inneholder budsjettforslaget en rekke saker med relevans for kraftsektoren. Foto: Camilla M. Granheim

 • GRUNNRENTESKATT: Grensen for beregning av grunnrente- og naturressursskatt foreslås økt fra 5,5 MVA til 10 MVA. Dette er positivt for landets mange småkraftutviklere. Oppskalering av småkraftverk kan bidra til bedre lønnsomhet og realisering av flere prosjekter.

 • ELAVGIFT: Den ordinære satsen for elavgiften prisjusteres fra 12,39 øre/kWh i år til 12,65 øre/kWh i 2015. Den reduserte satsen holdes uendret på 0,45 øre/kWh.

 • TARIFFUTJEVNING: Tilskudd til utjevning av overføringstariffer reduseres med 10 millioner kroner til 20 millioner kroner i 2015.

 • SKATTEFUNN: Regjeringen foreslår å heve det maksimale fradragsgrunnlaget for kostnader knyttet til egenutført forskning og utvikling (FoU) i Skattefunn-ordningen fra 8 til 15 millioner kroner. Samtidig foreslås å heve den øvre grensen for innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 33 millioner kroner. Mange av Energi Norges medlemsbedrifter og leverandørindustrien benytter seg av Skattefunn.

 • FORSKNING: Regjeringen gir positive signaler til oppfølging av anbefalingene fra styret i Energi21. I sin strategi som ble lagt frem i september, fremhevet forskningsorganet seks strategiske satsingsområder for klimavennlig energiteknologi, der vannkraft og fleksible energisystemer vies spesiell oppmerksomhet.

 • KOMPETANSE: Regjeringen foreslår å innføre en varig styrking av utstyr til ingeniørutdanningene. Det vil gi studentene bedre tilgang på utstyr som de møter senere i arbeidslivet.  Energi Norges medlemmer har et stort behov for realfagskompetanse på alle nivåer og en styrking av utstyr til ingeniørutdanningene er et skritt i riktig retning.

 • DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT: Fribeløpsordningen i den differensierte arbeidsgiveravgiften økes fra 450.000 til 500.000 kroner grunnet endret eurokurs.
 • ENOVA: Regjeringen vil innføre ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner kroner årlig på satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova. Energi Norge forutsetter at tilskuddsordningen vil omfatte investeringer til utfasing av oljefyr. Tiltakene må bidra til en overgang fra fossil til fornybar oppvarming.

 • ENERGIMERKING: Regjeringen følger ikke opp løfter om å rette opp diskriminering av effektive kollektive energisystemer, som fjernvarme, i Energimerkeordningen for bygg. Isteden kuttes bevilgningen med 1,75 millioner kroner fra saldert budsjett i år, til 4,25 millioner kroner i 2015.

Les regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

 
Kontaktpersoner EnergiNorge


 • Janne Stene

  myndighetskontakt

  E-post: Janne Stene

  Dir: 23088941

  Mob: 95475122


 • Sigrid Hjørnegård

  Direktør fornybar energi, klima og miljø

  Dir: 23088904

  Mob: 97508901


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?