Hjem > Siste nytt > Ny regjeringsplattform freder Lofoten, vil se på vannkraften

Ny regjeringsplattform freder Lofoten, vil se på vannkraften

Thomas Gundersen
Publisert 16.01.2018, sist oppdatert 16.01.2018
Den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre søndag ettermiddag inneholder lite nytt om energipolitikken.

(Montel) Den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre søndag ettermiddag inneholder lite nytt om energipolitikken. De tre partiene er enige om å satse mye på fornybar energi, og understreker rollen Norges vannkraft kan spille i det europeiske markedet.

“Norges posisjon som en av verdens ledende energinasjoner, også innenfor fornybar energi, skal opprettholdes og videreutvikles”, heter det i plattformen som er blitt utarbeidet på Jeløya utenfor Moss siden nyttår.

Les hele plattformen her
 

“Med omstillingen til et lavutslippssamfunn vil fornybare energikilder i fremtiden spille en enda større rolle enn tidligere og gi nye muligheter for fornybarnæringene i Norge, både nasjonalt og internasjonalt”, heter det videre.

Regjeringen slår fast at driften av kraftsystemet og krafthandelen så langt som mulig må baseres på markedsmessige løsninger.

Det skal også vurderes tiltak for å gjøre det enklere å koble egenprodusert energi til strømnettet, ifølge avtalen.

Regjeringen vil også sette ned en ekspertkommisjon som skal se på skatteregimet for vannkraft.

Vil hjelpe Europa bli grønn
De tre partiene påpeker også at med et stadig mer uregulerbart europeisk kraftsystem, er vannkraften et fortrinn i overgangen til økt bruk av fornybar energi i transportsektoren, og at dette gir store muligheter for verdiskaping i Norge.

“Gjennom utveksling av elektrisk kraft med våre naboland kan vi bidra til klimavennlig omstilling i Europa”, skriver de blågrønne.

Videre vil regjeringen legge til rette for at norsk industri kan dra nytte av de fornybare ressursene i landet, samt legge større vekt på at ren energi kan brukes til å fase ut fossil energi i andre sektorer.

Regjeringen ønsker også å videreføre Enovas mulighet til å støtte omstilling til lavutslippsteknologi i alle sektorer.

Åpner for høyere dieselavgift
I transportsektoren vil regjeringen videreføre skattefordelene for elbiler når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele stortingsperioden, og åpner for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

“Ny teknologi, økt bruk av biodrivstoff, utbygging av infrastruktur for nullutslippskjøretøy og skatte- og avgiftspolitikken vil være viktige virkemidler for å nå målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050”, står det i erklæringen.

Det skal også legges en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.

Ikke varig vern i nord
Når det gjelder olje- og gassektoren, vil den blågrønne regjeringen forlenge vernet av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ut denne stortingsperioden, men Venstre har ikke fått gjennomslag for varig vern.

Regjeringen vil heller ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene de kommende årene, står det å lese.

Den vil også videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer.

“Regjeringen vil ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt Bjørnøya,” heter det i plattformen.

Den 25. konsesjonsrunden vil Ikke gjennomføres før revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet, legges det til.

Skrevet av Roger Fry - Montel.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?