Hjem > Siste nytt > Konsesjon til Åkvisla kraftverk

Konsesjon til Åkvisla kraftverk

Thomas Gundersen
Publisert 14.11.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Åkvisla Kraftverk

Gudbrandsdal Energi har fått konsesjon til Åkvisla kraftverk.

Gudbrandsdal Energi arbeider aktivt for å skaffe tilgang til ny kraft. Vi har derfor vurdert mulige kraftverksprosjekt i forsyningsområdet. Utbygging av øvre fall i Moksavassdraget pekte seg ut som et interessant prosjekt.

Prosjektet ble konsesjonsøkt i november 2012, og vi fikk konsesjon i desember 2013. Konsesjonen ble påklaget, og har vært til klagebehandling i Olje- og energidepartementet. 7. november 2014 ble Gudbrandsdal Energi meddelt rettskraftig konsesjon for Åkvisla kraftverk.

Teknisk løsning

Åkvisla kraftverk er tenkt plassert rett opp-strøms eksisterende inntaksdam til Moksa kraftverk. Inntaksdammen har navnet Åkvisla dam, derav navnet på kraftverket. Kraftverket vil utnytte et nedbørsfelt på 83 km2 i et 122 meter høyt fall mellom kote 688 og kote 809 i elva Moksa. I nedbørsfeltet inngår de fire reguleringene av Våsjøen, Djupen, Goppollen og Grunna, som ble etablert i forbindelse med Moksa kraftverk. Samlet magasinkapasitet i de fire reguleringne er 8,8 mill m3.

Åkvisla kraftverk er planlagt med installert effekt på 3,6 MW fordelt på to like aggregater, og med en samlet slukeevne på 3,9 m3/s. Slipp av minstevannsføring fra inntaket er 0,17/0,12 m3/s. Årlig tilsig til inntaket er 46 mill m3, eller ca 1,5 m3/s i gjennomsnitt. Beregnet årsproduksjon for Åkvisla kraftverk er ca. 11 GWh i et midlere år. Kraftverket vil ikke påvirke flomforholdene i Moksa-vassdraget.

Utbyggingskostnaden for kraftverket er beregnet til ca. 60 mill kr, og utbyggingsprisen er beregnet til ca 5,4 kr/kWh. Rørgata, som skal graves ned, blir ca 3,3 km lang, og vil i hovedsak gå i område med morenemasse med noe innslag av fjell. Kraftstasjonen vil bli bygd i dagen.

Det videre arbeid

Vi har satt i gang med detaljprosjektering. For å gjennomføre oppgaven med prosjektering og oppfølging i utbyggingsfasen har vi inngått avtale med Eidsiva Vannkraft.

Detaljplan og landskaps- og miljøplan skal godkjennes av Norges vassdrags- og miljødirektorat. Planene er på det nærmeste ferdige. Noen detaljavklaringer pågår fortsatt. Forespørsler på leveranser er også på det nærmeste klare for utsendelse. Vi trenger «skarpe« priser som grunnlag for en investeringsbeslutning for styret. En evt utbygging kan deretter starte tidlig i 2015. Målet vårt er å ha Åkvisla kraftverk på nettet i løpet av 2016.

Stein Kotheim
Gudbrandsdal Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?