Hjem > Siste nytt > Ille ble verre for Nordkraft

Ille ble verre for Nordkraft

Publisert 12.03.2014, sist oppdatert 05.09.2017

2013.10.07+Eirik+Frantzen+Foto+Haakon+Barstad+(2)

Europower: Mona Adolfsen

Administrerende direktør i Nordkraft, Eirik Frantzen, har tatt grep rundt selskapets økonomiske situasjon. At de mislyktes med salget av Fjellkraft har gjort situasjonen verre.
Foto: Haakon Barstad

At Nordkraft mislyktes med å selge Fjellkraft, gjør situasjonen enda tøffere i forhold til muligheten til å kunne betale ut utbytte til eierne.  Likevel er ikke nedleggelsen det som påvirker utbytteevnen mest.

Største eier, Narvik kommune, som eier 50,01 prosent av aksjene i selskapet, er bekymret for Nordkrafts evne til å kunne betale ut utbytte slik de har regnet med og tatt med i budsjettet for i år.

Eirik Frantzen kan som administrerende direktør i Nordkraft ikke si noe om hva styret i selskapet vil foreslå når det gjelder utbytte, men kan si noe om den økonomiske situasjonen i selskapet. Den er ikke blitt noe bedre etter at de nå har innsett at det ikke er mulig å få solgt Fjellkraft.

– Uavhengig av at vi mislyktes i å selge Fjellkraft er vi i en presset økonomisk situasjon, sier Frantzen i en kommentar til Europower.

Han kom inn i selskapet for ett års tid siden og har helt fra første dag foretatt oppryddinger og holder nå på med en femtrinnsplan for å få kostnadene ned. Han mener det er tre forhold som gjør at selskapet er i det han betegner som en ”stresset” økonomisk situasjon.

Tre grunner

– Det ene er at marginene fra den operative driften er negative eller svært dårlige. Det skyldes ikke bare at strømprisene er lave, men også at vi tidligere hadde uforholdsmessig stor vekst i kostnadene, sier Nordkraft-sjefen.

Deretter peker han på den finansielle situasjonen

– Den andre utfordringene i Nordkraft, som kanskje er større her enn hos flere andre - ja, kanskje med unntak av Troms Kraft, er lånemengden sett opp mot Ebitda eller lånemengden sett opp mot betjeningsevne. Vi har et forholdstall mellom Ebitda og netto rentebærende gjeld som er ganske høyt. Det gjør at vi også finansielt er i en veldig presset situasjon, forklarer Frantzen.

Det tredje punktet er knyttet til at de ikke har fått solgt Fjellkraft. Salget av Fjellkraft ville gitt Nordkraft likviditet, som i hvert fall hadde hjulpet det første året med utbytte. Likevel ville selskapet fortsatt hatt en stresset økonomi som trolig ikke kan forsvare et utbytte til eierne i den størrelsesorden de ønsker seg.

– Differansen mellom en negativ likviditet som vi nå får, og en positiv likviditet, som vi ville fått dersom vi hadde klart å selge Fjellkraft, ville hatt en påvirkning av utbytte, men ikke så voldsomt. La oss si , for å ta et tall, at vi hadde fått 50 millioner kroner for Fjellkraft, og så koster det oss 20 millioner å stenge. Så er det ett års planlagt utbytte som er kjørt. De to første punktene er mye viktigere når vi ser på den langsiktige evnen til selskapet til å betale ut utbytte. Men dette gjør det selvsagt ikke enklere å betjene utbytte til eierne, sier Franzen.

Han fortsetter den videre på femtrinnsplanen. Dette var del av steg 1.

Nordkrafts 5-stegsplan

1. Stopp og kutt. Stanse ulønnsomme investeringer som fortsatt kan reverseres, umiddelbart innføre et nytt og "trangere nåløye" for nye investeringer og sist, men ikke minst, kutte årlige faste kostnader med minst 30 millioner. I dette ligger også behovet for nedbemanning.

2. Ny konsernstruktur. Revisjon av strukturen er en forutsetning for å realisere steg 1. Vi velger en funksjonsorientering (Prosjekt, Nett, Produksjon og Omsetning) med maks 2-3 ledernivå og hvor Nordkraft operativt gjøres til ett selskap. Prinsipper som "like behov -like løsninger" og "Ett selskap - én kultur", skal ligge til grunn for den organisatoriske utviklingen fremover.

3. Konsolidering og finansiering. For å sikre skalerbarhet må plattformen og kjernen være hele selskapet. Konkret betyr dette at vi må beholde og ikke fortsette avhending av viktig infrastruktur, kompetanse og kapasitet som ligger i bl.a. Narvik Energinett.

Videre må vi selge ut den delen av fallrettigheter innen småkraft som vi selv ikke vil bygge ut. Dette har stor hast fordi NVEs garanti om å rekke grønne sertifikater gikk ut 31. desember 2012. Vi kan da skaffe noe av de midlene vi søker til den ikke uvesentlige andelen fornybar vi selv bør bygge ut – så mye som 1/3 av porteføljen.

4. Strategi 2020. Nordkraft trenger en langsiktig plan. Vi starter derfor et strategisk arbeid hvor Nordkraft 2020 er målbildet. Viktige elementer er blant annet kostnadseffektivitet, kontrollert organisk vekst (Bygge billig uten vekst i faste kostnader) og en integrert kjerne (produksjon, nett og omsetning) som muliggjør uttak av stordriftsfordeler. Et retningsgivende prinsipp i strategiarbeidet skal være "Først margin - så volum".

5. Virksomhetsstyring Vi skal ikke bare sikre at kriser som dette unngås i fremtiden. Vi skal bygge et ubyråkratisk system som sikrer god risikostyring, innsyn, åpenhet og målbarhet.

Konkret betyr det at " Nye Nordkraft" i løpet av dette året vil gjennomgå alt fra styrets instruks til rutiner for lønnsdannelse.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?