Hjem > Siste nytt > Funksjonelt skille for alle nettselskaper

Funksjonelt skille for alle nettselskaper

Thomas Gundersen
Publisert 14.03.2016, sist oppdatert 05.09.2017

(Energi Norge): Stortingets energi- og miljøkomité har i dag avgitt innstilling om endringer i energiloven (prop 35 L). Et flertall i komiteen går inn for å innføre såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper, i tråd med regjeringens forslag. Det foreslås en utvidet overgangsordning på fem år.


Bakgrunnen for lovendringen er et politisk ønske om å skille klarere mellom monopol- og konkurransevirksomhet i kraftnæringen. I praksis innebærer dette at nettvirksomheten i et energiforetak må skilles ut som en egen juridisk enhet adskilt fra annen virksomhet i foretaket, samtidig som det gis begrensninger i adgangen til å sitte i ledelsen på tvers av virksomhetsområdene.


– Det er bra at vi nå får avklart sentrale rammebetingelser for kraftnæringen. Det er imidlertid ulike syn blant medlemmene våre på innføring av funksjonelt skille, og vi vet at dette vil bli krevende for mange av dem. Når det først vedtas, vil en overgangstid på nærmere fem år forhåpentligvis lette arbeidet med å tilpasse seg nye krav, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.


Energi Norge har tatt til orde for at det ikke må innføres en strengere praktisering av funksjonelt skille enn vi har hatt de siste ti årene. Det er derfor positivt at stortingsflertallet fastslår at prinsippene for funksjonelt skille skal være de samme som i dag. Praktiseringen vil ha betydning for hvor belastende lovendringen vil oppleves av selskapene. Dette vil Energi Norge følge opp tett på vegne av medlemmene i tiden som kommer.


Definisjon av transmisjon
Energi Norge støtter regjeringens forslag om å organisere strømnettet i to nivåer, i tråd med nye EU-regler. Det innebærer at dagens regionalnett vil inngå i distribusjonsnettet, mens sentralnettet vil bli definert som transmisjon. Energi Norge har vært opptatt av å tydeliggjøre kriteriene for når nettanlegg skal tas inn og ut av transmisjonsnettet, og hvem som skal treffe slike vedtak.


– Vi er fornøyd med at komiteen har fulgt Energi Norges råd om at enkeltvedtak om hvilke anlegg som skal inkluderes i transmisjonsnettet, legges til den nøytrale regulatoren som skal etableres i henhold til elmarkedsdirektiv 3. Nøytralitet ved behandling av disse sakene er viktig, påpeker Ulseth.


Privateide utlandskabler
Forslaget til lovendring med ny definisjonen av transmisjon har skapt usikkerhet om andre enn Statnett kan eie utlandskabler. Spørsmålet er særlig aktuelt ettersom regjeringen nylig sendte på høring et forslag om å åpne for private kabelprosjekter. Energi Norge er svært tilfreds med at komiteens flertall nå fastslår at lovendringene ikke skal være til hinder for at andre enn Statnett kan bygge, eie og drive utlandskabler.


Lovendringene skal etter planen behandles av Stortinget i plenum 17. mars.
Les innstillingen fra energi- og miljøkomiteen her.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?