Hjem > Siste nytt > Flom- og skredsikret for 180 millioner

Flom- og skredsikret for 180 millioner

Publisert 04.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017

20130522-Kvam, vannets herjinger-15Kilde NVE.

NVE ga i 2013 bistand til 50 sikringstiltak mot flom, erosjon og skred. I tillegg ble det igangsatt om lag 140 krise- og hastetiltak, de aller fleste i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Den samlede kostnaden til alle tiltakene var på ca. 180 millioner kroner. Foto. Gudbrandsdal Energi

- Arbeidet med sikringstiltak var i 2013 preget av oppfølging og gjennomføring av tiltakene etter pinseflommene på Østlandet i 2011 og 2013. Sikringstiltak mot kvikkleireskred utgjør hovedtyngden av sikringstiltakene mot skred, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen Anne Britt Leifseth

Kostnadene var fordelt med ca. 51 mill. til sikring mot skred, ca. 126 mill. til sikring mot flom og erosjon og ca. 3 mill. til 6 miljøtiltak. Ca. 7 millioner kroner utgjør tilskudd til kommunene. Av 180 mill. utgjør 18 mill. distriktsandelen som dekkes av kommunen eller grunneierne.

Årsrapport for utførte tiltak 2013
I årsrapporten for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2013 kan du lese mer om de tiltakene som ble utført i 2013 og noen større tiltak som utføres over flere år. For Region Øst er kun et representativt utvalg av de mange krise- og hastetiltakene beskrevet.

NVE har en sentral rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, og gir bistand og tilskudd til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak. NVE gir også bistand og tilskudd til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet som følge av tidligere inngrep.

Her finner du Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak 2013.

Kontaktperson

Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør, mobil: 917 05 811

 

Tiltak i hver enkelt landsdel


Arbeidet med sikringstiltak var i 2013 preget av oppfølging og gjennomføring av tiltakene etter pinseflommene på Østlandet i 2011 og 2013. Stortinget ga i 2013 en ekstrabevilgning til gjennomføring av tiltak som følge av flommen i 2013.

Region Midt-Norge

Regionen har mange skredfarlige kvikkleireområder, og det er gjennom mange år planlagt og utført flere store tiltak mot erosjon og skred. I 2013 har 90 % av innsatsen vært rettet mot sikringstiltak i kvikkleireområder. Det største tiltaket har vært sikringen av kvikkleiresoner ved Sørborgen skoler i Klæbu. Innsatsen i Gråelva i Stjørdal har gått inn i sitt fjerde byggetrinn og vil fortsette i flere år framover. Det er også brukt midler til utredning av skredfaren i en del kvikkleiresoner, spesielt i Trondheim.

Region Nord

Det var meget stor flom i Troms i juli 2012, og i 2013 ble de fleste flomskadetiltak som ble iverksatt etter denne flommen er avsluttet. Ved bygda Koppangen i Lyngen kommune skjedde det flere omfattende jøkulhlaup sommeren 2013, og flommene som oppsto som følge av dette hadde stort skadepotensiale. NVE utsatte flere andre sikringstiltak i landsdelen for å kunne gjennomføre sikringstiltak i Koppangen. Det er gitt tilskudd til viktige skredsikringstiltak i Kåfjord, Storfjord og Tromsø kommuner, og sikringstiltak etter naturskade i Vågan kommune.

Region Sør

Også Region Sør har mange skredfarlige kvikkleireområder, og det er gjennom mange år planlagt og utført mange store sikringstiltak. En stor del av ressursene i 2013 er brukt på utredning av kvikkleiresoner og på prosjektering av sikringstiltak. I mai 2013 var det flom i Buskerud og Telemark. Flommen medførte en del skader, og regionkontoret bisto mange kommuner med rådgivning og noen krise-/ og hastetiltak. De største tiltakene NVE var involvert i var sikring mot et kvikkleireskred i Hurum og et jordskred på Nesbyen.

Region Vest

De mest omfattende tiltakene i regionen i 2013 var fullføringen av flom- og erosjonssikringene av Vikelva gjennom Ulsteinvik sentrum (Ulstein kommune) og Daleelva i Dale (Vaksdal kommune). Vikelva er sikret i en lengde på omlag 1 km. Daleelva i Vaksdal ble sterkt rammet av flommen i 2005. Sikringen i form av flomvoller og utvidelse og forsterking av elveløpet er for det meste sluttført. Tiltaket omfatter også biotopforbedrende tiltak. Det er gjennomført flere sikringstiltak av mindre omfang, med Lisjeelva gjennom industriområdet på Bruland i Førde kommune som det største. Det er gitt flere tilskudd til skred- og flomsikring.

Region Øst

Arbeidet i 2012 og begynnelsen av 2013 var preget av planlegging og gjennomføring av hastetiltak i form av opprydding og reparasjoner etter flom- og skredhendelser under pinseflommen 2011. I mai 2013 ble regionen rammet av en ny storflom. Flommen bidro til en rekke nye skader, i tillegg til å ødelegge en rekke sikringsanlegg som var under gjenoppbygging etter flommen i 2011. Gudbrandsdalen og Østerdalen ble hardest rammet, og skadene oppsto særlig i bratte sidevassdrag/tilløpsbekker til hovedvassdragene. Vassdragene skiftet stedvis løp og ødela bebyggelse, landbruksarealer, veier, jernbane og annen infrastruktur. Det ble meldt inn 320 behov for sikringstiltak for å hindre ytterligere skader, og det var fram til våren 2014 satt i gang 140 tiltak.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?