Hjem > Siste nytt > EU-forslag: Nabolag skal kunne kjøpe strømnettet

EU-forslag: Nabolag skal kunne kjøpe strømnettet

Thomas Gundersen
Publisert 20.04.2017, sist oppdatert 05.09.2017

EU vil kreve at alle EU/EØS-land legger til rette for at «lokale energisamfunn» skal kunne kjøpe nettet til nettselskapene, og administrere bruken helt selv. Det er noe ganske annet enn dagens norske regler hvor hvert nettselskap har monopol i sitt område. Illustrasjonsfoto: Haakon Barstad

(Europower) EU vil at forbrukere skal kunne kjøpe deler av strømnettet, bygge egne kraftverk, og koble dem sammen til lokale energisamfunn. Det kan endre drastisk på det norske prinsippet om at nettselskapene har monopol i sine områder.

En del av EUs vinterpakke som har fått lite oppmerksomhet, er forslaget om at alle EU/EØS-land skal legge til rette for at forbrukere skal kunne danne sine egne små energisamfunn. Vinterpakken som ble lagt frem i november, består av flere forslag til nye energidirektiver. Kapittelet om lokale energisamfunn er å finne i elmarkedsdirektivet. (artikkel 16, side 68, Europowers oversettelse).

– Medlemsstatene skal sørge for at lokale energisamfunn har rett til å eie, etablere eller leie nettverk og å administrere dem selvstendig, heter det i EU-dokumentet.

Som EØS-land vil Norge bli underlagt dette direktivet. Begrepet EU bruker er «local energy community»og i direktivet blir begrepet definert på følgende måte: «En forening, et samvirke, et partnerskap, en ikke-kommersiell organisasjon eller en annen juridisk enhet som kontrolleres av lokale aksjonærer eller medlemmer, som er basert på verdier fremfor profittmotiver.»

Forslaget innebærer i praksis at for eksempel et nabolag, et øysamfunn eller et industriområde kan kreve å få overta strømnettet i sitt lokale område, enten ved å kjøpe eller leie det, og administrere bruken av dette selv.

Hafslund svært skeptisk

Den norske høringsrunden for Vinterpakken ble avsluttet i mars. Hafslund, som er Norges største nettselskap, er svært skeptisk til å gi lokale energisamfunn så store rettigheter:

– Forslaget om local energy communites leser vi som om Hafslunds nettselskap plikter å selge nettet som vi eier i dag til de som ønsker å etablere et lokalt nettområde. Dette er et forslag som ikke står i forhold til norsk lovgivning i dag, hvor det blant annet kreves omsetningskonsesjon. Dette forslaget reiser mange uavklarte problemstillinger, heter det i selskapets høringsuttalelse.

Hafslund mener for så vidt at lokale energisamfunn kan være positivt for å balansere kraftnettet, men er skeptisk til å bli pålagt å selge deler av nettet sitt.

– Man kan se for seg tilfeller hvor det å etablere microgrid (…) kan være en rimeligere løsning. At man i lovverket har åpning for slike løsninger som opplagt er samfunnsøkonomiske fornuftig, er noe Hafslund støtter. Derimot er det vanskelig for oss å se rasjonale i et lovkrav om å selge/leie vårt nett til de som ønsker å etablere fysiske microgrid. (…) Dette vil øke kostnaden i nettet og øke nettleien for andre kunder, skriver Hafslund.

Lokale energisamfunn

Tanken om selvstendige små lokale energisamfunn er imidlertid noe som går igjen flere steder i EUs vinterpakke. I utkastet til nytt Fornybardirektiv bruker EU begrepet «Renewable Energy Communities», og skriver følgende (artikkel 22, side 89, Europowers oversettelse):

– Medlemsstatene skal sørge for at fornybare energisamfunn har rett til å produsere, bruke, lagre og selge fornybar energi. (…) Fornybare energisamfunn kan i denne sammenheng bety en ikke-profitt-organisasjon hvor medlemmene samarbeider om å produsere, distribuere, lagre eller levere energi fra fornybare kilder, heter det.

I dokumentet spesifiseres det nærmere hvilke krav det skal settes for at sammenslutningen skal regnes som et lokalt energisamfunn.

Hvordan den norske regjeringen vil forholde seg til disse forslagene, er ennå ikke klart. NVE stiller spørsmål hvordan slike lokale energisamfunnene skal fungere i praksis.

– Det foreslås regler for og innføring av begrepet «lokale energisamfunn». Det bør vurderes nærmere hvilken betydning en slik ordning kan ha for både rettighetene til kunder som er tilknyttet slike ordninger, samt hvilken konsekvens etableringen kan ha for øvrige nettkunder som ikke inngår slike lokale energisamfunn, skriver NVE i sin høringsuttalelse.

– Dyrere for nettselskapene

Energi Norge stiller seg i utgangspunktet positiv til lokale energisamfunn, men bruker sin høringsuttalelse likevel mest plass på innsigelser (Europowers oversettelse):

– Dette kan føre til høyere kostnader for nettselskapene, og færre aktører til å betale økende nettkostnader. Vi er også bekymret for hvordan slike lokale energisamfunn vil påvirke det øvrige nettet. Drift og utviding av strømnettet bør betraktes som viktig infrastruktur som er offentlig regulert. Hvis det skal bli tillatt med parallelle nettverk, må det avklares hvordan kostnadene for det øvrige nettet skal dekkes, skriver Energi Norge.

Sistnevnte spørsmål har for øvrig Energi Norge svart på selv i en helt annen sammenheng. Les mer om det her.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?