Hjem > Siste nytt > Dette vil Stortinget endre i Energimeldingen

Dette vil Stortinget endre i Energimeldingen

Thomas Gundersen
Publisert 08.06.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Olje- og energiminister Tord Lien får en kraftig klimakorreks av Energi- og miljøkomiteen når komiteen legger fram sin innstilling om Energimeldingen denne uken. Debatten vil gå i stortingssaken neste uke. Foto: Haakon Barstad

(Europower) Regjeringspartiene og KrF og Venstre er enige om hva de vil forandre i Energimeldingen. Svært få av forandringene angår kraftbransjen direkte, men Tord Lien får en skikkelig klima-oppstrammer av Stortinget.

Den norske kraftbransjen med Energi Norge i spissen har sagt seg svært fornøyd med Energimeldingen som Tord Lien la fram 15. april. Den viktigste kritikken har vært mangel på tiltak for å få tatt det økende kraftoverskuddet i bruk.

Det er et krav Stortinget i liten grad kommer til å ta hensyn til. Europower har fått tilgang til en liste på 16 punkter som Høyre, Frp, Venstre har blitt enige om, og kun noen få av punktene vil bety større forbruk av elektrisitet (se hele listen nederst i saken).

Usikkert om fossilbiler

Den mest oppsiktsvekkende endringen er punkt 3 hvor stortingspolitikerne ber regjeringen om å sette et mål for hvor stor andel av nybilene i 2025 som skal være utslippsfrie. Siden det blir vist til «… det teknologiske potensialet fra fagetatene …» hadde Dagens Næringsliv et oppslag om at det fra 2025 vil bli forbudt å selge nye fossil biler.

Det ble bekreftet av stortingsrepresentanter fra både Venstre og Frp, og saken vakte internasjonal oppsikt. Det gikk imidlertid under et døgn før partiledelsen Frp sa at det ikke var slik punktet skulle tolkes.

Egentlig skulle Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avgi sin innstilling til Energimeldingen i dag mandag, men oppslaget i Dagens Næringsliv har ført til at avgivelsen er utsatt til torsdag. Etter det Europower erfarer skal de fire partiene i ettermiddag gå gjennom listen på nytt for å justere ordlyden i enkelte av punktene.

Hydrogen og biodrivstoff

De aller fleste punktene i den opprinnelige listen er ulike former for klimatiltak. De viktigste handler om å synliggjøre utslippene i ikke-kvotepliktige sektorer. Det er også gjennomgående at Enova skal styrkes.

Foruten punktet om at fossilbiler skal fases ut, er det kun ett punkt som direkte vil utløse mer bruk av elektrisitet, nemlig punkt 8 som sier at det skal legges til rette for forsyning av strøm til skip i alle større havner.

Det kan ha mye å si for luftkvaliteten lokalt, men som Europower har skrevet om tidligere vil det i den store sammenhengen ikke utløse stort forbruk av strøm.

Stortingspolitikerne går inn for langt større satsing på hydrogen (punkt 9, 10 og 11) enn det Tord Lien la opp til. Det samme gjelder biodrivstoff (punkt 4, 5, 6 og 7).

Stortinget pålegger også regjeringen å etablere en støtteordning til et demonstrasjonsprosjekt for havvind (punkt 14). Det bygges ut store kommersielle havvind-parker i Europa, så hva dette demonstrasjonsprosjektet skal bidra med, kommer ikke fram.

Punkt 15 vil gjøre det motsatt av det kraftbransjen ønsker, nemlig å sørge for at det brukes mindreelektrisk kraft. Regjeringen blir bedt om å fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg.

Mer enn de 16 punktene

To saker som er vesentlig for kraftbransjen, er ikke nevnt blant de 16 punktene, men er kjent fra før.

Det første er at flertallet i komiteen støtter Tord Liens forslag om å fase ut elsertfikat-ordningen fra 2021.Forbrukerne, som betaler for sertifikatene, slipper likevel ikke unna.

Samtidig som forbrukernes kostnader til sertifikater gradvis vil bli redusert fram mot 2035, skal tilsvarende summer betales til Enova. Dette skal kreves inn over nettleien. Enova vil dermed få sitt budsjett styrket kraftig.

Heller ikke konsesjonskraften er nevnt blant de 16 punktene, men det er klart at det er enighet i komiteenom at den skal opprettholdes. Tord Lien ville som kjent nedsette en ekspertgruppe som skulle vurdere konsesjonskraften, med mandat om å redusere eller fjerne konsesjonskraften. Men det blir det altså ikke noe av, til glede for kommunene og til ulempe for kraftselskapene.

De mye omtalte opprinnelsesgarantiene - som Lien vil fjerne, men som bransjen vil beholde - er ikke nevnt i verken 16-punktslisten eller andre steder så langt. Der må bransjen smøre seg med tålmodighet til torsdag for å lese den formelle innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen.

16 punkter

Her er hele listen med punkter som er framforhandlet av Høyre, Frp, Venstre og KrF. Listen er imidlertid ikke offisielle før komitéinnstillingen foreligger.

1. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 - etter at EU-kommisjonens forslag til innsatsfordeling for ikke-kvotepliktig sektor er lagt frem - synliggjøre utslippsbanene for de enkelte sektorer innenfor ikke-kvotepliktig sektor. Fremleggelsen må omtale målsettinger for hver enkelt sektor basert på en vurdering av hva dette forslaget vil innebære for Norge.

2. Stortinget ber regjeringen i utarbeidelsen av en ny klimalov om årlig å synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke type tiltak som vil være nødvendig for å nå disse målene. 

3. Stortinget ber regjeringen i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018-2029 fastsette måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det teknologiske potensialet fra fagetatene.

4. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 legge frem en gjennomgang av forsyningssituasjonen for biodrivstoff i dagens marked, herunder en faglig vurdering av bærekraften til ulike former for biodrivstoff som er på markedet i dag, samt en plan for en videre opptrapping av omsetningspåbudet for biodrivstoff til opp mot 11 pst. innen 2020

5. Stortinget ber regjeringen vurdere mulighetene for å innføre E10 (etanol 10 %) som ny bensinstandard. I denne forbindelse er det viktig at kravet om sikringskvalitet for bensin ivaretas.

6. Stortinget ber regjeringen gjennom Enova utrede ulike modeller for å støtte infrastruktur og utrullingsprosjekter for biogassforsyning og -kjøretøy.

7. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at supplyfartøyer som operer på norsk sokkel utvikler og tar i bruk null- og lavutslippsteknologi frem mot 2030.

8. Stortinget ber regjeringen, i samarbeide med havneeierne, i forbindelse med Nasjonal Transportplan 2018-2029 kartlegge behovet for utbygging og bruk av landstrømtilbud i alle større norske havner.

9. Stortinget ber regjeringen i ny avtale og mandat for Enova sikre støtte til etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner i de største byene og korridorene mellom, og sørge for at de første stasjonene etableres i 2017.

10. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonalt Transportplan 2018-2029 redegjøre for mulighetene for å ta i bruk hydrogen på de jernbanestrekningene som ikke i dag er elektrifisert.

11. Stortinget ber regjeringen vurdere bruk av utviklingskontrakter for hydrogenferjer.

12. Stortinget ber regjeringen igangsette en utredning av verdikjeden og finansieringsmodell for de økte kostnadene ved fangst- og lagring av CO2 i industrien.

13. Stortinget ber regjeringen sikre at Enova har mulighet til å støtte realisering av lavutslippsteknologi i industrien og ren produksjonsteknologi innen alle de største norske industrigrenene, herunder nye produksjonsprosesser, hydrogen og biokarbon som reduksjonsmiddel, og skifte fra fossilt til fornybart råstoff i industrien.

14. Stortinget ber regjeringen senest 2017 sørge for en støtteordning til realisering av demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi. 

15. Stortinget ber regjeringen fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg.

16. Stortinget ber regjeringen etablere et program for lavutslippsteknologi for olje- og gassektoren og slik bidra til lavutslippsløsninger i olje- og gassnæringen. Programmet bør utvikles i dialog med partene i næringen som et supplement til «Veikartet for høy produksjon og lave utslipp» som partene i næringen er i ferd med å utarbeide. Målet er at nye installasjoner som har et driftspotensial utover 2050, driftes etter et slikt prinsipp.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?