Often asked questions

Måleravlesning?
Vi fakturerer som standard hver måned og anbefaler at du leser av din måler rundt den første hver måned. Avlesning kan registreres ved å logge deg inn på "Min Side". Du kan på "Min side" også opprette SMS- eller e-postvarsel slik at vi sender deg en påminnelse om måleravlesning ved månedsskifte. Har du registrert deg for SMS varsel, kan du sende inn avlesning via SMS til oss. Les mer om SMS avlesning her.


Hvem skal jeg avlese til?
Du skal, som før, helst avlese til din netteier. Alle avlesninger til din netteier blir sendt videre til oss. Legger du inn din avlesning på din kundeside hos oss, vil også disse bli brukt.


Hvilke betalingsmåter tilbyr Gudbrandsdal Energi?
Vi tilbyr giro, e-postfaktura, eFaktura og Avtalegiro. Les mer her.


Hva er e-postfaktura?
Vi sender fakturaen (PDF) til din e-postadresse. Du må selv passe på å betale den manuelt. E-postfaktura kan du opprette ved å logge deg inn på "Min side". Les mer her.


Hva er eFaktura?
Vi sender fakturaen direkte til din nettbank. Du må logge inn i nettbanken for å bekrefte betalingen. Betalingen skjer ikke før du aktivt har bekreftet denne. Efaktura bestiller du i din nettbank da det er en avtale mellom deg og din bank. Les mer her.


Hva er Avtalegiro?
Banken sørger for automatisk betaling av fakturaen på forfallsdato. Fordelen med dette er at du slipper å huske på forfallsdato, du slipper purringer og alt går av seg selv. Avtalegiro bestiller du i din nettbank da det er en avtale mellom deg og din bank. Les mer her.


Jeg skal flytte, hva gjør jeg?
Når du flytter må du sørge for å få sagt opp nettleie på gammelt bosted, og opprette nettleie og kraftleveranse på nytt bosted. Ta kontakt med din netteier for å si opp nettleieavtale. Når nettleie er opphørt hos netteier vil kraftleverandør få melding om dette automatisk. Kraftleverandør vil da sende sluttfaktura. Netteier sender også over ny adresse, slik at sluttfaktura blir sendt riktig.Dersom nettleie ikke er bestilt hos netteier vil det enkleste være å bestille kraft og nettleie samtidig via kraftleverandør. På vår web-bestilling må man da krysse av for "Jeg har flyttet inn i ny bolig og/eller skal overta et abonnement". Dette innebærer at vi sender melding som også oppretter nettleie på ny kunde hos netteier. Kunde vil likevel få separate faktura for nettleie og kraft. Nettleie på forrige beboer vil da automatisk opphøre. Nettleie og kraft kan bestilles hver for seg. Nettleie bestilles hos din lokale netteier og krafta hos kraftleverandør. Dersom man gjør dette må man bestille nettleie først, slik at dette er registrert før kraftleverandør sender melding, dette for at navn og nummer i melding må stemme. NB: før bestilling trenger du målepunkt id, denne må ikke forveklses med målernummer som er oppført på strømmåleren i sikringsskapet. Målepunktid finner du kun på faktura, mao har tidligere eier denne, eller du kan få den av netteier. Videre trenger du en avlesning, helst fra samme dag som du bestiller, eller fra den dagen du overtok dersom du bestiller både nettleie og kraftleveranse.Skulle det være noe mere du lurer på, så ta kontakt med oss, vi hjelper deg.Hva er et forventet forbruk?
Når vi mangler målerstand for fakturering beregner (ordene stipulert og estimert blir også brukt) vi et forventet forbruk basert på ditt antatte årsforbruk og en standardprofil. En standardprofil er en prosentvis fordeling av forbruket som viser forbruksmønsteret til gjennomsnittskunden.


Hvordan fakturerer GE uten målerstand?
Vi fakturerer våre kunder månedlig og når vi mangler en målerstand på dato for fakturering beregner vi
et forventet forbruk for dette formålet. Beregningen er i praksis en stipulering bare at den ikke viser på faktura.Faktura regnes altså ut etter tilgjengelige målerstander eller forventet forbruk når målerstand mangler.
Faktura basert på forventet forbruk vil alltid bli korrigert når neste målerstand er på plass.
Ønsker du hele veien faktura basert på reelt forbruk må du leser av måleren månedlig,
Vi ser helst at du leser av til eget nettselskap da netteier uansett må godkjenne alle avlesninger.


Hvorfor har GE og netteier benyttet ulike forbruk
ved fakturering av samme periode?
Den vanligste grunnen til dette er at vi har beregnet et forventet forbruk og fakturert ditt abonnement før
vi har mottatt en målerstand fra netteier. Netteier har en frist på 3 uker etter termindato for å sende over avlesninger til kraftleverandør.
Når vi mottar målerstanden som netteier har benyttet vil den automatisk føre til at perioden blir omregnet ved neste fakturering.


Kan jeg få betalingsutsettelse?
Ønsker du betalingsutsettelse på din faktura, kan du gjøre dette enkelt på din kundeside hos oss. Logg deg inn her: http://www.ge.no/cms/cms.nsf/pages/minsidekraft med kundenummer og PIN-kode som finnes på fakturaen. Gå inn på menyen "Faktura". Der vil du finne en link "Betalingsutsettelse" på faktura som ikke er betalt. Klikk på denne og velg hvor lenge du vil utsette fakturaen. Dersom du ønsker å dele faktura, tar du kontakt med oss direkte på tlf, 61 29 47 00, eller via kontaktskjema på kundesiden din. Husk å oppgi hvilke forfallsdato du ønsker. Ved betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper det ingen gebyrer for dette, men det vil påløpe rente for den tiden faktura blir utsatt. Rentesatsen er 9%.


Hvilket produkt bør jeg velge?
Dette er det vanskelig å svare på, da det vil være nedbør, temperatur og prisen på kull, olje og CO2 som i stor grad avgjør dette. Over tid har det vist seg at markedskraft produktene har vært noe rimeligere enn prisen på de variable produktene. Med markedskraft eller variabelt produkt må man tåle prissvingninger.


Hvordan blir jeg fakturert?
Vi fakturerer månedlig etterskuddsvis etter faktisk forbruk. Dersom vi ikke har målerstand vil forbruk beregnes. Dersom du ikke ønsker månedlig fakturering, kan du bli fakturert annenhver måned. Da faktureres du to måneder akonto, uavhengig av produkt. Produktene Markedskraft Lavpris Akonto og Variabel Lavpris Akonto, faktureres akonto én måned.


Hvordan faktureres markedkraft (spot)?
Mot det private markedet er vi pålagt å bruke Nordpools gjennomsnittlige områdepris pr. måned som grunnlag for fakturering. Mot næring vil prisene være vektet mot forbruk, og avregnet pr. time dersom det er timesmålt. Det vil være områdeprisen der du bor som vil bli brukt som grunnlag for fakturering. Dersom du ønsker å følge med på disse prisene, finner du dette på www.nordpool.no.


Hvorfor er det forskjell mellom markedskraft og variabel kraftpris?
Markedskraft er i utgangspunktet en timepris, som settes av markedet til enhver tid. Vi har ingen innvirkning på denne. På variabel kraftpris dekker vi oss inn frem i tid, slik at denne alltid vil ligge etter markedskraft i prisutvikling. Spesielt vil dette være synlig ved raske endringer i engrosmarkedet. Historisk har differansen mellom disse vært liten fra år til år, dvs. mellom 1-2 øre/kWh begge veier. Variabel kraftpris varsler vi prisendring på 14 dager før den justeres opp eller ned.


Hvor fort skjer ett leverandørbytte?
Normalt tar dette 10-12 dager dersom alle data er riktige. Har du en bindende avtale fra før må du vente med å bestille til ca 14 dager før denne går ut. Vi sier ikke opp bindende avtaler for kunder, slik at bestilling av ny leverandør før denne er opphørt, vil kunne utløse gebyrer etc.


Hvorfor er GE lavprisproduktene rimeligere en de andre produktene?
På disse produktene krever vi både epostfaktura/eFaktura og AvtaleGiro. Siden dette gir oss reduserte kostnader, vil dette komme kunden tilgode. For en normal husholdning med forbruk på 20 000 kWh skal disse produktene lønne seg.


Hvorfor viser eFaktura i min nettbank kr. 0,-?
Dette er fordi faktura fra oss enten er på 0,- eller har et tilgodebeløp, som vil bli tilbakeført din konto. Efaktura pålydende 0,- kan slettes/arkiveres i nettbanken.


Hva er Elsertifikat?
Fra nyttår innfører myndighetene elsertifikatplikt på strømleveranser i Norge i likhet med Sverige som har hatt denne ordningen siden 2003.Elsertifikatordningen vil bidra til økt produksjon av strøm fra fornybare energikilder som vind-, bio- og vannkraft. Målsettingen er 26,4 TWh ny fornybar årlig strømproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020. For å skape etterspørsel etter elsertifikater har staten gjennom elsertifikatloven lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater tilsvarerende en viss prosentandel av omsetningen. Andelen i 2012 er satt til tre prosent. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.Alt forbruk av kraft som i dag er gjenstand for forbruksavgift på elektrisitet må strømleverandøren kjøpe inn sertifikater for. Prisen på elsertifikater blir basert på tilbud og etterspørsel.


Hva betyr innføringen av elsertifikater for meg?
Elsertifikatene vil medføre en økning av kraftprisen ut til kundene i størrelsesorden ca 0,8 til i overkant av 1,0 øre/kWh eksklusive mva fra 01.01.2012. For en normalhusholdning vil dette for 2012 utgjøre ca kr. 200,-.Men ordningen vil også gi mer strøm inn i markedet, så det er ikke sikkert at summen av strømpris og kostnader med elsertifikater blir noe høyere enn tidligere. Analytikerfirmaet Markedskraft har beregnet at ordningen vil gi et kraftoverskudd i Skandinavia på hele 47 TWh i 2020 og de mener dette kraftoverskuddet vil kunne gi priskollaps i markedet om det ikke bygges ut flere kabelforbindelser til utlandet. I praksis betyr dette at alle våre spotprodukter mot husholdningsmarkedet og næringslivet vil få en økning i prispåslaget fra nyttår. Det samme gjelder allerede inngåtte fastprisavtaler.


Hvordan kobler jeg opp LifeSmart-utstyret?


Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?